Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

1. Ukončenie činnosti spoločnosti Veriteľ a.s. likvidáciou

Spoločnosť Veriteľ, a.s. vstúpila do likvidácie dňa 1.2.2006, likvidácia bola ukončená dňa 15.6.2006 a z Obchodného registra bola spoločnosť vymazaná dňa 8.7.2006.

Na základe údajov z účtovných závierok bol stav finančných prostriedkov, s ktorými disponovala spoločnosť Veriteľ, a.s. /bankové účty a pokladňa spolu/ nasledovný:

k 31. 12. 2005 912 069 000 Sk
k 31. 01. 2006 840 916 000 Sk
k 15. 06. 2006 - dátum likvidácie spoločnosti751 741 000 Sk

Z mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti, zostavenej za účtovné obdobie likvidácie spoločnosti, t.j. za obdobie od 01. 02. 2006 do 15. 06. 2006 vyplýva, že majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie spoločnosti bol vo výške 649,5 Sk (Tabuľka č. 24), pričom likvidačný zostatok spoločnosti pozostával z peňažných prostriedkov na bankovom účte.

Tabuľka 24

Zisk spoločnosti Veriteľ, a.s. podľa účtovných závierok bol nasledovný:

k 31. 12. 2003+ 51 816 000 Sk
k 31. 12. 2004 - 130 217 000 Sk
k 31. 12. 2005 - 4 305 486 000 Sk
k 15. 06. 2006 - 4 618 352 000 Sk

Likvidácia je proces vedený na to určenou a oprávnenou osobou, ktorého účelom je vysporiadanie majetkových pomerov likvidovaného subjektu – zrušenej právnickej osoby a ktorý je právne nevyhnutný pre to, aby mohlo dôjsť k zániku právnickej osoby. Podľa § 72 Obchodného zákonníka likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.

Likvidácia je možná len vtedy, ak aktíva sú vyššie ako sú pasíva a všetci veritelia budú uspokojení. V prípade, ak pasíva sú vyššie ako aktíva, v dôsledku čoho by bolo možné uspokojiť len niektorých veriteľov na úkor iných, tak z tohto dôvodu (predlženia spoločnosti) Obchodného zákonníka ukladá likvidátorovi povinnosť podať, bez zbytočného odkladu, návrh na vyhlásenie konkurzu. Dôvodom, prečo Obchodný zákonník ukladá túto povinnosť likvidátorovi je, že v konkurznom konaní je stanovené pomerné uspokojenie veriteľov podľa určeného poradia.

S poukazom na § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka je likvidácia skončená zostavením účtovnej závierky spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie, návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku a ich schválením orgánom spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že likvidácia je ukončená po speňažení aktív a uspokojení veriteľov, ktorí si prihlásili svoje nároky. Koniec likvidácie je právne relevantná skutočnosť, pretože od nej plynie likvidátorovi lehota na podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.

Napriek tomu, že likvidácia v spoločnosti Veriteľ, a.s. bola ukončená dňa 15.6.2006 a ako z mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti k 15. 06. 2006 vyplýva, aj likvidačný zostatok vo výške 650,8 mil. Sk bol prevedený v súlade s UzV SR č. 575/2006 Ministerstvu zdravotníctva SR na určené účely, likvidátorka Veriteľ a.s. naďalej uzatvárala zmluvy napr. so VšZP, na ktoré po skončení likvidácie už nemala v zmysle § 75 Obchodného zákonníka oprávnenie (napr. Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 27.06.2006 uzatvorená medzi VšZP, spoločnosťou Veriteľ, a.s. a Slovenskou konsolidačnou, a.s.).

2. Použitie likvidačného zostatku

Likvidačný zostatok spoločnosť Veriteľ, a.s. previedla v súlade s UzV č. 575/2006 v sume 650 850 357,89 Sk na účet: „Iné nedaňové príjmy Ministerstva zdravotníctva SR“ nasledovne:

Tabuľka 25

Likvidačný zostatok, na základe citovaného uznesenia vlády SR, nebol vyplatený obom správcom majetkovej účasti Slovenskej republiky v pomere 50:50, ale celý bol odovzdaný Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Po odovzdaní likvidačného zostatku MZ SR ako správcovi majetkovej účasti štátu v spoločnosti bolo rozhodnuté, že tento využije po odsúhlasení Ministerstvom financií SR na nasledovné účely:

 • vyrovnanie nevysporiadaných záväzkov zdravotníckych zariadení, ktoré neboli riešené prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. v zmysle zásad prijatých uzneseniami vlády SR,
 • vyrovnanie nevysporiadaných záväzkov štátnych zdravotníckych zariadení, voči svojim dodávateľom, ktoré sú predmetom súdnych sporov,
 • vyrovnanie záväzkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe súdnych rozhodnutí vo veci DZP Perspektíva v konkurze.

Stav na bankovom účte č. 01423129003/8080 spoločnosti Veriteľ, a.s., vedeného v HVB banke ku dňu účtovnej závierky (15.06.2006) predstavoval sumu 751 734 180,13 Sk. Prevody na účte až do jeho zrušenia k 30.06.2006 boli nasledovné:

Tabuľka 26

3. Archivácia dokumentácie spoločnosti Veriteľ, a.s.

Doklady spoločnosti Veriteľ, a.s. archivované v archíve MF SR sú neúplné a nedávajú verný obraz o hospodárení spoločnosti. Z dostupných dokladov bolo zistené, že registratúrne záznamy pochádzajúce z obdobia činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. za roky 2003 - 2006 so znakom hodnoty „A“, ktoré bola likvidátorka spoločnosti povinná v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, po výmaze spoločnosti z obchodného registra, uložiť do Štátneho archívu MV SR v Bratislave, neuložila. K dokladom, ktoré sa nachádzajú v archíve MF SR likvidátorka priložila list, ktorým predstierala situáciu, že o uloženie dokladov do štátneho archívu písomne požiadala. Uvedenú skutočnosť popiera list č. AII/2007/723-EA z 18. 05. 2007, ktorým štátny archív oznámil, že likvidátorka nikdy nepožiadala o archiváciu dokladov so znakom hodnoty „A“, žiadne doklady na archiváciu neodovzdala, resp. archív neprevzal žiadne archívne dokumenty spoločnosti Veriteľ, a.s. do svojej úschovy. Citovaný zákon určuje záväzný postup pri archivácii spisov a agendy likvidovanej spoločnosti, skartačný plán organizácie a spôsob zaradenia jednotlivých druhov písomnosti do skartačných znakov. Zaradením písomností do týchto znakov sa určí doba, počas ktorej zostávajú písomnosti uložené v spisovniach organizácie, resp. v štátnom archíve MV SR. Ďalšie údaje o archivácii dokumentácie a zoznam písomnosti, ktoré majú byť v zmysle zákona o archivácii označené skartačným znakom hodnoty „A“, tvoria Prílohu č. 11.

4. Orgány spoločnosti

V zmysle § 184 Obchodného zákonníka akciová spoločnosť zriadila ako svoje orgány valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozornú radu. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 12.01.2006 štatutárnym orgánom spoločnosti bolo predstavenstvo, ktoré riadilo činnosť spoločnosti a konalo v jej mene. Predsedníčkou predstavenstva bola Ing. Sylvia Bock, členovia boli Ing. Juraj Melicher a Emilia Rojko. Dozorná rada mala v zmysle Obchodného zákonníka plniť v spoločností predovšetkým kontrolnú funkciu, keďže do jej pôsobnosti patril dohľad nad činnosťou predstavenstva a celou činnosťou spoločnosti. Predsedom dozornej rady bol Ing. Vladimil Podstránsky (štátny tajomník MF SR), členmi dozornej rady boli Ing. Daniel Végh, Ing. Janka Červenáková (vedúca služobného úradu MF SR), Ing. Eleonóra Janíková a Ing. Jana Ježíková.

Medzi základnou trojicou orgánov by mala byť, pokiaľ ide o ich pôsobnosť, určitá rovnováha. Valné zhromaždenie vyjadruje záujmy akcionárov, predstavenstvo vyjadruje záujmy manažmentu a dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva.

5. Trestná zodpovednosť

Na základe skutočností uvedených v Správe boli dňa 18.08.2007 zaslané na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave oznámenia o podozrení so spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v zmysle § 125 a 255 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a § 259 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 255), poškodzovania veriteľa (§ 256), zvýhodňovania veriteľa (§ 256a) a marenia konkurzného konania (§ 256c), Trestného zákona č. 140/1961 Zb.

Ďalšie kapitoly

 1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
 2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
 3. Časť III. - zdravotné poisťovne
 4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
 5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
 6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
 7. Časť VII. - záver
 8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 524 ods. (1)
Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.