Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

1. Nedostatky zistené MF SR pri verifikácii dokladov, duplicitných úhradách spoločnosťou Veriteľ, a.s., úhrady nad rámec oprávnenia

V rámci vykonávanej analýzy pracovná skupina zistila nedostatky v oblasti verifikácie dokladov, ktoré mala vykonávať spoločnosť Veriteľ, a.s. pri porovnávaní pohľadávok veriteľov so záväzkami jednotlivých zdravotníckych zariadení a taktiež zistila vykonávanie neoprávnených duplicitných úhrad a úhrad nad rámec oprávnenia.

Verifikácia dokladov, duplicitné úhrady, korupčné prostredie

Veriteľ, a.s. neodsúhlasovala existenciu a výšku všetkých pohľadávok veriteľov so záväzkami jednotlivých zdravotníckych zariadení, v dôsledku čoho dochádzalo k duplicitným úhradám. Dôkazy sú uvedené v Prílohe č. 7.

Spoločnosť oddlžovala niektoré subjekty v 100 %-nej výške nielen istiny ale aj príslušenstva (podľa Projektu oddlženia –1. fáza schváleného UzV č. 262/2003 sa mala spoločnosť zamerať len na nákup istiny a trvať na odpustení penále). V niektorých prípadoch oddlžovala aj záväzky splatné pred rokom 2000 (podľa určených kritérií a písomných vyjadrení Veriteľa, a.s. záväzky ZZ pred rokom 2000 nemali byť predmetom oddlženia) bez toho, aby boli doložené relevantnými dokladmi. Na základe uvedeného je zrejme, že spoločnosť Veriteľ, a.s. nevytvárala pre všetky oddlžované subjekty rovnaké podmienky a je na zváženie, či dohodnutie podmienok nebolo realizované v korupčnom prostredí. Dôkazy sú uvedené v Prílohe č. 7.

Úhrady nad rámec oprávnenia

Zmluva o postúpení pohľadávok (č.1509/2/2006) zo dňa 27. 1. 2006 bola uzavretá medzi S.P. Partners, s.r.o. ako postupcom a spoločnosťou Veriteľom, a. s., ako postupníkom. Predmetom zmluvy bolo postúpenie pohľadávok v celkovej nominálnej hodnote 9 647 451,40 Sk, kde postupca bol veriteľom pohľadávok voči dlžníkovi Perspektíva DZP v konkurze. Odplata za postúpenie pohľadávok podľa tejto zmluvy predstavovala sumu 8 260 383,60 Sk. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podľa bodu č. 1 zmluvy je aj špecifikácia týchto pohľadávok, podľa ktorej istina a príslušenstvo činili spolu 7 678 146,60 Sk .

Dňa 17. 1. 2006 odsúhlasil správca konkurznej podstaty Perspektívy DZP v konkurze, JUDr. Tomáš Kozovský na základe uvedenej špecifikácie pohľadávky v celkovej sume 7 166 171,01 Sk (z toho istinu vo výške 3 346 399,24 Sk a príslušenstvo vo výške 3 819 771,77 Sk). Rozdiel medzi výškou nominálnej hodnoty postupovaných pohľadávok v sume 9 647 451, 40 Sk uvedených v zmluve a výškou pohľadávok odsúhlasených správcom konkurznej podstaty je 2 481 280,39 Sk (9 647 451,40 – 7 166 171,01 = 2 481 280,39).

Spoločnosť Veriteľ a.s., uhradila postúpené pohľadávky v celkovej sume 8 260 383,60 Sk (bankový výpis č. 16, účet číslo 01423129062/8080 vedený v HVB Bank Slovakia a. s., Bratislava) aj napriek tomu, že správca konkurznej podstaty odsúhlasil pohľadávky len vo výške 7 166 171,01 Sk. Spoločnosť uhradila za postúpené pohľadávky o 1 094 212,59 Sk viac, ako boli odsúhlasené, pričom spolu s istinou uhradila aj príslušenstvo k postúpeným pohľadávkam v sume 3 819 771,77 Sk.

2. Zistené nezrovnalosti Veriteľa, a.s. pri výkone činnosti a predmete zamerania

Spoločnosť Veriteľ, a.s. nezanechala evidenciu o zostatkoch neuhradených záväzkov zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní. Tvrdenia uvádzané v médiách o tom, že nemocnice ostali bez dlhov voči dodávateľom a verejným fondom sa nepotvrdili. MF SR v tejto súvislosti v niektorých zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR preverilo výšku ich neuhradených záväzkov (v kalendárnom roku po vymazaní spoločnosti Veriteľ, a.s.), pričom boli zistené zostatky neuhradených záväzkov tak, ako je uvedené v Tabuľke č. 22:

Tabuľka 22

Z Tabuľky č. 22 je zrejmé, že iba za tieto nemocnice zostali nevysporiadané záväzky v celkovej sume 2 241 157 020 Sk.

Ďalšie nedostatky, ktoré zistilo MF SR v zdravotníckych zariadeniach:

2.1. Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len „FNsP“)

(Zdroj: Správa o výsledku NFK č. 141/FZ-NZ/01-1/2007)

FNsP vo svojom účtovníctve vykazovala aj po oddlžení záväzky (za roky 1992 – 2000) po lehote splatnosti k 31. decembru 2004 vo výške 39 881 tis. Sk (z toho istina predstavovala sumu 17 059 tis. Sk), ktoré neboli akceptované v rámci účtovného vysporiadania záväzkov a pohľadávok prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

* * *

Kontrolou MF SR bolo zistené, že spoločnosť Veriteľ, a. s uhradila jednotlivým veriteľom FNsP záväzky v sume 2 110 194 208,80 Sk, na základe odsúhlasenia dodávateľskými organizáciami. FNsP evidovala vo svojom účtovníctve záväzky v sume 2 109 433 840,10 Sk. Rozdiel medzi uhradenou a evidovanou sumou predstavuje výšku 760 368,70 Sk (naviac uhradené veriteľom FNsP). Tento rozdiel vznikol neodsúhlasením istiny vykázanej spoločnosťou Veriteľ a FNsP (duplicity).

* * *

Na základe zmluvy o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov spoločnosť Veriteľ, a. s. započítala v sume 490 323,40 Sk aj pohľadávky FNsP voči Fakultnej nemocnici s poliklinikou akad. L. Dérera Bratislava v sume 121 375,95 Sk, ktoré boli ešte pred podpisom zmluvy uhradené. Neodsúhlasením istiny vykázanej spoločnosťou Veriteľ, a.s. tak došlo k duplicite.

* * *

FNsP Banská Bystrica dňa 9. marca 1999 podala Návrh na začatie konania pod číslom 9025-141/99 na Okresný súd v Banskej Bystrici voči odporcovi Perspektíva DZP v konkurze o zaplatenie 82 966 050,96 Sk s príslušenstvom za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ortopedické pomôcky. Dňa 19. apríla 2002 podala FNsP návrh na rozšírenie žaloby o odporcu – Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava a o zvýšenie sumy na 181 698 469,55 Sk (v tom 90 280 963,90 Sk istina za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ortopedické pomôcky, a penále k 19. aprílu 2001 vo výške 91 417 505,65 Sk).

V rámci účtovného vysporiadania záväzkov a pohľadávok FNsP Banská Bystrica postúpila pohľadávku voči Perspektíva DZP v konkurze spoločnosti Veriteľ, a.s. v hodnote istiny 90 280 963,90 Sk, za ktorú Veriteľ, a.s. zaplatil odplatu v sume 54 263 597,69 Sk. Rozdiel v sume 36 017 366,21 Sk eviduje FNsP Banská Bystrica vo svojom účtovníctve naďalej.

2.2 Fakultná nemocnica L. P. Košice (ďalej len „FNLP“)

(Zdroj: Správa o výsledku NFK č. 3/1122/NZ-1/2007-95)

FNLP zúčtovala k 30. 6. 2006 na účte 649 700 – iné výnosy, uhradené faktúry oddlžené spoločnosťou Veriteľ, a.s. vo výške 3 483 251 609,62 Sk. Uzatvorené dohody o odpustení dlhu boli však iba v sume 3 483 159 383,24 Sk. Rozdiel medzi zaúčtovanými oddlženými záväzkami vo FNLP a dohodami uzatvorenými so spoločnosťou Veriteľ, a.s. je vo výške 92 226,38 Sk.

* * *

Kapitálové investície – úhrady nad rámec uznesení vlády SR.

UzV č. 1139 z 24. novembra 2004 k rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva, vláda SR uložila podpredsedovi vlády, ministrovi financií a ministrovi zdravotníctva v bode C.4. vykonať v podmienkach Veriteľ, a.s. úhradu záväzkov vybratých zdravotníckych zariadení voči vymenovaným veriteľom v objeme 260,283 mil. Sk v zmysle schváleného materiálu.

Podľa tohto materiálu v bode 3. Účelové viazanie zdrojov je uvedený zoznam 16 zdravotníckych zariadení a ich záväzky z prekročenia plánovaných kapitálových výdavkov v celkovej sume 260,283 mil. Sk, splatné do konca roka 2003.

Medzi vybratými zdravotníckymi zariadeniami boli napríklad aj Ministerstvom financií SR overované zdravotnícke zariadenia: FNsP J.A. Reimana Prešov, ktorej výška záväzkov na investičné akcie, splatné do konca roka 2003, bola v objeme 1,848 mil. Sk. FNsP L. Pasteura Košice so záväzkami splatnými do konca roka 2003 vo výške 124,401 mil. Sk a FNsP Trieda SNP Košice so záväzkami vo výške 0,091 mil. Sk. Uvedené nemocnice v Košiciach sa zlúčili od 1. 1. 2005 pod jednu nemocnicu – FN L. Pasteura, pričom výška ich záväzkov za investície splatné do konca roka 2003 podľa schváleného materiálu vládou tak predstavovala sumu 124,492 mil. Sk. Celková suma za overované zdravotnícke zariadenia predstavuje sumu 126,340 mil. Sk.

UzV č. 258 zo 6. apríla 2005 k návrhu na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR k 31. decembru 2004 v rámci korporatizácie nemocníc, vláda zmenila úlohu v bode C.4. uznesenia vlády SR č. 1139 z 24. novembra 2004 takto: vykonať v podmienkach Veriteľ, a.s. úhradu záväzkov vybratých zdravotníckych zariadení za investície k 31. decembru 2004 v zmysle schváleného materiálu.

V UzV č. 575 z 13. júla 2005 k správe o stave oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. k 30. 6. 2005 vláda SR súhlasila s úhradou záväzkov vybratých zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR za investície vzniknuté aj splatné v roku 2004.

Z materiálu k Správe o stave oddlženia vyplýva schválenie zvýšenia objemu finančných prostriedkov na úhradu investícií za rok 2004 vo výške 63,5 mil. Sk. Spolu vládou SR schválená suma na oddlženie investícií za roky 2003 a 2004 predstavuje sumu 323,783 mil. Sk. Z dostupných materiálov však nie je možné zistiť, o aké vládou SR schválené objemy ide v jednotlivých vybraných zdravotníckych zariadení.

Overovaním vo FNLP Košice bolo zistené, že na základe Dohôd o odpustení dlhu uzatvorených medzi FNLP a spoločnosťou Veriteľ, a.s. k 31. 12. 2005 boli odpustené dlhy za záväzky investičného charakteru splatné v roku 2003 a 2004 vo výške 165 865 448,57 Sk, čo oproti pôvodne navrhovanému objemu (záväzky splatné do r. 2003) 124 492 000 Sk predstavuje navýšenie o 41 373 448,57 Sk.

Vo FNsP Prešov bolo zistené, že spoločnosť Veriteľ, a.s. vysporiadala záväzky tejto nemocnice voči dodávateľom za investície splatné v roku 2003 a 2004 v celkovej výške 30 006 131,76 Sk. Oproti pôvodne navrhovanému objemu finančných prostriedkov (záväzky splatné do r. 2003) v sume 1 848 000 Sk, ktoré vláda SR schválila v UzV č. 1139/04 pre oddlženie FNsP Prešov, došlo zo strany spoločnosti Veriteľ a.s. k jej oddlženiu o 28 158 131,76 Sk viac.

Ministerstvom financií SR bolo overované oddlženie investičných záväzkov v uvedených nemocniciach v celkovej výške 195 871 580,33 Sk (FNsP Prešov 30 006 131,76 Sk + FNLP Košice 165 865 448,57 Sk).

Výška uhradených záväzkov za investičné akcie v rokoch 2003 a 2004 spolu len za uvedené (tri) nemocnice predstavuje sumu o 69 531 580,33 Sk vyššiu oproti pôvodne navrhovanému objemu finančných prostriedkov, ktoré vláda SR schválila v UzV č. 1139/04, pre oddlženie.

Pôvodné tri nemocnice tak mali oddlžené investičné záväzky v celkovej výške 195 871 580,33 Sk (FNsP Prešov 30 006 131,76 Sk + FNLP Košice 165 865 448,57 Sk). Výška uhradených záväzkov za investičné akcie splatné v roku 2004 spolu za uvedené nemocnice predstavuje sumu 69 531 580,33 Sk.

Zo 16 vybraných zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR oddlženie za investície vzniknuté aj splatné v roku 2004, v troch z nich znamenalo prekročenie oproti pôvodnému objemu 63 500 000 Sk schválenému vládou UzV č. 575 z 13. 7. 2005 (uvedenému aj v Správe o stave oddlženia) spolu o 6 031 580 Sk ( = 69 531 580 - 63 500 000).

3. Hospodárenie spoločnosti Veriteľ, a. s. počas jej existencie

Spoločnosť Veriteľ, a. s. používala počas obdobia svojej existencie (od 18. 6. 2003 do 1. 2. 2006 – údaje z obchodného registra) 13 účtov vedených v jednotlivých peňažných ústavoch (Tabuľka č. 23). V čase likvidácie (od 1. 2. 2006 do 15. 6. 2006 – údaje z obchodného registra) a ešte aj počas obdobia od ukončenia likvidácie po jej výmaz z obchodného registra (od 15. 6. 2006 do 8. 7. 2006 – údaje z obchodného registra) spoločnosť používala 1 účet vedený v HVB bank Slovakia (Tabuľka č. 25).

Tabuľka 23

Pri posudzovaní činnosti spoločnosti Veriteľ, a. s. bolo Ministerstvom financií SR zistené, že:

Finančné prostriedky, s ktorými spoločnosť Veriteľ, a. s. počas obdobia svojej činnosti hospodárila (vklad z FNM, NFV a dotácie), mali byť v zmysle príslušných zmlúv vedené iba na osobitných účtoch.

Uvedené finančné prostriedky boli aj v sumách niekoľkých miliárd korún dlhodobo používané na uzatváranie krátkodobých obchodov (4 – 14 dní) formou uzatvárania termínovaných vkladov na účtoch v peňažných ústavoch. Tieto obchody boli realizované z viacerých účtov Veriteľa, a. s. nepretržite počas existencie spoločnosti. Finančné prostriedky používané v dlhodobom časovom horizonte na takéto obchodovanie mali byť v čo najkratšom možnom čase použité na oddlženie v zdravotníctve a nie ako termínované vklady na účtoch za účelom získania úrokových výnosov z týchto finančných prostriedkov. Zároveň boli tieto finančné prostriedky aj niekoľkokrát denne prevádzané medzi jednotlivými účtami spoločnosti Veriteľ, a. s., čím sa použitie týchto prostriedkov stalo neprehľadným.

Uvedeným konaním spoločnosti Veriteľ, a. s. sa niektorí dodávatelia tovarov a služieb, voči ktorým mali jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti záväzky, dostali do finančnej tiesne, ktorá sa pre nich mohla stať likvidačnou.

Dodávateľské faktúry

Analýzou činnosti spoločnosti Veriteľ, a. s. bolo zistené, že spoločnosť v období od 18. 3. 2004 do 16. 12. 2005 použila finančné prostriedky v celkovej sume 7 331 384 Sk na úhradu faktúr od dodávateľov za nasledovné dodávky prác a služieb, na ktoré nemali dodávatelia oprávnenie ich vykonávať, pri výkone ktorých došlo ku konfliktu záujmov, alebo poskytovali Veriteľovi a.s. služby, ktoré nesúviseli s jej predmetom činnosti, ktorý mala zapísaný v obchodnom registri. Ide napríklad o:

* * *

* * *

  • služby poskytnuté dodávateľovi, ktorý v zmysle obchodného registra nemal oprávnenie na poskytovanie takýchto služieb (technicko – bezpečnostná previerka pozostávajúca z detekcie, potvrdení a lokalizácie monitorovacích zariadení („rádiových ploštíc“) realizovaná spoločnosťou PARA spol. s r. o.) v sume 450 780 Sk.

Dodávateľ (PARA spol. s r.o.) nebol oprávnený vykonávať objednané práce, pretože v predmete podnikania nemá uvedené práce takého druhu, čo dokumentuje výpis z obchodného registra.

Spoločnosť Veriteľ a.s., úhradou vyššie uvedených faktúr porušila finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 657 840 Sk tým, že použila verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom.

* * *

Vo všetkých prípadoch spoločnosť Veriteľ, a.s. pri použití verejných prostriedkov nezachovala hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím porušila ustanovenie § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Táto skutočnosť sa taktiež podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) a k) tohto zákona považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Prehľad o vyššie uvedenom použití finančných prostriedkov v celkovej sume 7 318 294 Sk preukazuje, že spoločnosť Veriteľ, a. s. použila verejné finančné prostriedky na iný účel, na aký bola zriadená a aký mala zapísaný v predmete činnosti v obchodnom registri. Podrobnejší prehľad o použití uvedených finančných prostriedkoch je uvedený v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 8.

Mzdy

Spoločnosť Veriteľ a. s. počas existencie vykázala mzdové náklady vo výške 70 233 tis. Sk (Príloha č. 9, list č. 1), z toho základné mzdy zamestnancov vrátane brigádnikov (spolu 46 osôb) predstavovali sumu 25 060 tis. Sk, odmeny sumu 30 744 tis. Sk, spolu hrubé mzdy zamestnancov dosiahli sumu 55 804 tis. Sk. Z tabuľkových prehľadov uvedených v Prílohe č. 9, list č. 2 vyplýva, že mzdové náklady v spoločnosti boli nadštandardné.

Hrubé mzdy členov predstavenstva spoločnosti (3 osôb) za celé obdobie jej činnosti predstavovali sumu 21 671 281 Sk, ostatných zamestnancov sumu 32 728 869 Sk a brigádnikov sumu 1 403 398 Sk. Priemerná hrubá mzda člena predstavenstva za celé obdobie činnosti spoločnosti Veriteľ, a. s. predstavovala sumu 7 223 760,33 Sk a jedného zamestnanca (mimo členov predstavenstva) sumu 1 678 403,54 Sk, t. j. 23,23 % z priemernej hrubej mzdy člena predstavenstva.

Účtovníctvo a účtovné výkazy

Overovaním údajov z dostupných výkazov ziskov a strát za obdobie činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. vyplynulo, že napríklad pri účtovaní rezerv (Príloha č. 10, riadok 21, 22) boli vytvorené rezervy na hospodársku činnosť v sume 4 541 tis. Sk, pričom použitá suma bola vo výške 3 866 tis. Sk, nepoužitá zostala vytvorená rezerva v sume 675 tis. Sk. Z uvedeného ako i z ďalších zistení vyplýva, že spoločnosť nedodržiavala ustanovenia §§ 7, 8 a 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ako i postupy účtovania, nakoľko účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovná dokumentácia nebola taktiež archivovaná.

Ďalšie kapitoly

  1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
  2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
  3. Časť III. - zdravotné poisťovne
  4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
  5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
  6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
  7. Časť VII. - záver
  8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.