Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť IV. - Sociálna poisťovňa

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

Sociálna poisťovňa

Oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR a zdravotníckych zariadení delimitovaných do pôsobnosti obcí a VÚC a transformovaných na neziskové organizácie, voči ktorým Sociálna poisťovňa evidovala pohľadávky, bolo riešené Uzv č. 831/2005 a UzV č. 956/2005.

Z Uzv č. 831/2005 a UzV č. 956/2005 vyplynulo, že spoločnosť Veriteľ, a.s. oddlžila záväzky zdravotníckych zariadení delimitovaných na obce a VÚC a transformovaných na neziskové organizácie voči Sociálnej poisťovni, evidované k 31.12.2002 v celkovej výške 4 267 000 tis. Sk (istina 2 390 000 tis. Sk, penále 1 877 000 tis. Sk). Odplata za postúpenú pohľadávku (vrátane príslušenstva) bola uhradená na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok (bližšie nešpecifikovaná) v 100% výške poistného, t.j. v sume 2 390 000 tis. Sk (Zdroj: Uzv č. 831/2005 a 956/2005). Úhrada odplaty podľa bankových výpisov je uvedená v Tabuľke č. 18.

Tabuľka 18

* * *

V zmysle Uzv č. 831/2005 bola dňa 5. 12. 2005 medzi Sociálnou poisťovňou a spoločnosťou Veriteľ, a.s. uzatvorená „Zmluva o postúpení pohľadávok a zmluva o budúcej zmluve č. 34-1197/2005“ (ďalej len „Zmluva 1“), na základe ktorej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v celkovej výške 10 696 543 tis. Sk. Z uvedenej sumy boli pohľadávky na poistnom a príspevkoch evidované vo výške 5 082 311 tis. Sk (istina) a pohľadávky na penále a pokutách vo výške 5 614 232 tis. Sk. Pohľadávky boli postúpené za odplatu v sume 1 700 000 tis. Sk.

Predmetom postúpenia boli pohľadávky na penále a pokutách uložené po 31.12.2002 voči delimitovaným zdravotníckym zariadeniam, viažuce sa k poistnému alebo príspevku vzniknutým do 31.12.2002 a ďalej pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR

 • na poistnom a príspevkoch vzniknuté do 31.12.2004
 • na penále, kde rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 30.9.2005
 • na pokutách vzniknuté do 31.12.2004.

Úhrada odplaty bola zrealizovaná ako je uvedené v Tabuľke č. 19 (Zdroj: MF SR):

Tabuľka 19

V rámci tejto etapy oddlžovania disponovala spoločnosť Veriteľ, a.s. finančnými zdrojmi, určenými na oddlženie zdravotníctva vo výške 3 358,1 mld. Sk, ktoré však prednostne použila na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči súkromnému sektoru, Daňovému úradu, súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vybraným zdravotníckym zariadeniam voči DZP Perspektíva v konkurze. Zostatok disponibilných zdrojov vo výške 1 700 000 tis. Sk bol použitý na uhradenie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni evidovaných v sume 10 696 543 tis. Sk. Týmto postupom boli postúpené na spoločnosť Veriteľ, a.s. všetky pohľadávky Sociálnej poisťovne vrátane príslušenstva v celkovej výške 10 696 543 tis. Sk, a to za odplatu, rovnajúcu sa iba 16,0 % nominálnej hodnoty pohľadávky a 33,45 % nominálnej hodnoty istiny (Zdroj: UzV 831/2005).

Ďalej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky na penále, ktoré sa týkali poistného a príspevkov, ktoré v zmysle Zmluvy 1 vznikli do 31. 12. 2004, ale rozhodnutie o uložení penále nadobudlo právoplatnosť až v roku 2005. Takto vzniknuté pohľadávky vo výške 403 143 tis. Sk boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené za odplatu 1,- Sk.

* * *

V zmysle Uzv č. 956/2005 bola dňa 12. 12. 2005 uzatvorená „Zmluva o postúpení pohľadávok a zmluva o budúcej zmluve č. 34-1212/2005“ (ďalej len „Zmluva 2“) medzi Slovenskou poisťovňou a spoločnosťou Veriteľ, a.s., na základe ktorej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC, ktoré vznikli v rokoch 2003 a 2004, a to v celkovej výške 2 294 524 tis. Sk. Z uvedenej sumy boli pohľadávky na poistnom a príspevkoch evidované vo výške 1 690 983 tis. Sk a pohľadávky na penále a pokutách vo výške 603 541 tis. Sk. Pohľadávky vrátane príslušenstva boli postúpené za odplatu vo výške 500 000 tis. Sk, ktorá bola uhradená nasledovne (Zdroj: MF SR):

Tabuľka 20

V percentuálnom vyjadrení uhradil Veriteľ, a.s. Sociálnej poisťovni za postúpenú pohľadávku iba 29,57 % nominálnej hodnoty istiny.

Ďalej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky na penále týkajúce sa poistného a príspevkov, ktoré v zmysle Zmluvy 2 vznikli do 31. 12. 2004, ale rozhodnutie o uložení penále nadobudlo právoplatnosť až v roku 2005. Takto vzniknuté pohľadávky vo výške 138 390 tis. Sk boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené za odplatu 1,- Sk.

Uvedeným postupom spoločnosť Veriteľ, a.s. použila verejné zdroje na oddlženie tých záväzkov zdravotníckych zariadení, ktoré vznikli už v období, keď boli tieto zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí alebo VÚC. Je evidentné, že za riešenie týchto záväzkov mali byť v plnom rozsahu zodpovední príslušní zriaďovatelia a že použitie verejných zdrojov spoločnosťou Veriteľ, a.s. na tento účel bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.

* * *

Rekapitulácia pohľadávok Sociálnej poisťovne postúpených na spoločnosť Veriteľ, a.s. na základe údajov, uvedených v predchádzajúcom texte ČASTI IV je uvedená v Tabuľke č. 21 a nasledujúcom grafe.

Tabuľka 21

Zhrnutie k ČASTI IV.

Postup aplikovaný pri oddlžovaní zdravotníckych zariadení, voči ktorým evidovala Sociálna poisťovňa pohľadávky je dôkazom toho, že Veriteľ, a.s. neuplatňoval jednotné kritériá pri odkupovaní pohľadávok od jednotlivých veriteľov, nakoľko:

 • niektorým záujemcom kompenzoval aj výšku úrokov a penále z omeškania platieb a
 • iným iba časť nominálnej hodnoty istiny ako napríklad v prípade Sociálnej poisťovne.

Nerovnaký prístup pri určovaní ceny za postúpené pohľadávky vykazuje znaky korupčného prostredia.

Čo sa týka postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam delimitovaným na obce a VÚC a transformovaným na neziskové organizácie, evidovaným k 31.12.2002 v celkovej výške 4 267 000 tis. Sk, postup bol realizovaný v súlade s platnou legislatívou, ktorá umožňovala v kategórii týchto pohľadávok postúpiť pohľadávky iba za predpokladu, že suma odplaty nemôže byť nižšia ako suma dlžného poistného a dlžných príspevkov (istina). V tomto prípade bola odplata uhradená vo výške 2 390 000 tis. Sk, t. j. v rozsahu 100 % výšky istiny.

Avšak pri použití verejných zdrojov na oddlženie tých záväzkov, ktoré vznikli už v období, keď boli tieto zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí alebo VÚC, postupoval Veriteľ, a.s. v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, pretože za riešenie týchto novovzniknutých záväzkov mali byť v plnom rozsahu zodpovední príslušní zriaďovatelia.

Ďalej je potrebné poukázať na to, že nový spôsob oddlženia zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. nepriniesol očakávané výsledky z hľadiska stabilizácie dlhov zdravotníckych zariadení, nakoľko staré dlhy sa nepodarilo v plnom rozsahu zlikvidovať a nové dlhy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naďalej stúpajú.

Ďalšie kapitoly

 1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
 2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
 3. Časť III. - zdravotné poisťovne
 4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
 5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
 6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
 7. Časť VII. - záver
 8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Urovnanie

§ 585 ods. (1)
Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.