Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť IV. - Sociálna poisťovňa

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

Sociálna poisťovňa

Oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR a zdravotníckych zariadení delimitovaných do pôsobnosti obcí a VÚC a transformovaných na neziskové organizácie, voči ktorým Sociálna poisťovňa evidovala pohľadávky, bolo riešené Uzv č. 831/2005 a UzV č. 956/2005.

Z Uzv č. 831/2005 a UzV č. 956/2005 vyplynulo, že spoločnosť Veriteľ, a.s. oddlžila záväzky zdravotníckych zariadení delimitovaných na obce a VÚC a transformovaných na neziskové organizácie voči Sociálnej poisťovni, evidované k 31.12.2002 v celkovej výške 4 267 000 tis. Sk (istina 2 390 000 tis. Sk, penále 1 877 000 tis. Sk). Odplata za postúpenú pohľadávku (vrátane príslušenstva) bola uhradená na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok (bližšie nešpecifikovaná) v 100% výške poistného, t.j. v sume 2 390 000 tis. Sk (Zdroj: Uzv č. 831/2005 a 956/2005). Úhrada odplaty podľa bankových výpisov je uvedená v Tabuľke č. 18.

Tabuľka 18

* * *

V zmysle Uzv č. 831/2005 bola dňa 5. 12. 2005 medzi Sociálnou poisťovňou a spoločnosťou Veriteľ, a.s. uzatvorená „Zmluva o postúpení pohľadávok a zmluva o budúcej zmluve č. 34-1197/2005“ (ďalej len „Zmluva 1“), na základe ktorej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v celkovej výške 10 696 543 tis. Sk. Z uvedenej sumy boli pohľadávky na poistnom a príspevkoch evidované vo výške 5 082 311 tis. Sk (istina) a pohľadávky na penále a pokutách vo výške 5 614 232 tis. Sk. Pohľadávky boli postúpené za odplatu v sume 1 700 000 tis. Sk.

Predmetom postúpenia boli pohľadávky na penále a pokutách uložené po 31.12.2002 voči delimitovaným zdravotníckym zariadeniam, viažuce sa k poistnému alebo príspevku vzniknutým do 31.12.2002 a ďalej pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR

 • na poistnom a príspevkoch vzniknuté do 31.12.2004
 • na penále, kde rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 30.9.2005
 • na pokutách vzniknuté do 31.12.2004.

Úhrada odplaty bola zrealizovaná ako je uvedené v Tabuľke č. 19 (Zdroj: MF SR):

Tabuľka 19

V rámci tejto etapy oddlžovania disponovala spoločnosť Veriteľ, a.s. finančnými zdrojmi, určenými na oddlženie zdravotníctva vo výške 3 358,1 mld. Sk, ktoré však prednostne použila na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči súkromnému sektoru, Daňovému úradu, súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vybraným zdravotníckym zariadeniam voči DZP Perspektíva v konkurze. Zostatok disponibilných zdrojov vo výške 1 700 000 tis. Sk bol použitý na uhradenie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni evidovaných v sume 10 696 543 tis. Sk. Týmto postupom boli postúpené na spoločnosť Veriteľ, a.s. všetky pohľadávky Sociálnej poisťovne vrátane príslušenstva v celkovej výške 10 696 543 tis. Sk, a to za odplatu, rovnajúcu sa iba 16,0 % nominálnej hodnoty pohľadávky a 33,45 % nominálnej hodnoty istiny (Zdroj: UzV 831/2005).

Ďalej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky na penále, ktoré sa týkali poistného a príspevkov, ktoré v zmysle Zmluvy 1 vznikli do 31. 12. 2004, ale rozhodnutie o uložení penále nadobudlo právoplatnosť až v roku 2005. Takto vzniknuté pohľadávky vo výške 403 143 tis. Sk boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené za odplatu 1,- Sk.

* * *

V zmysle Uzv č. 956/2005 bola dňa 12. 12. 2005 uzatvorená „Zmluva o postúpení pohľadávok a zmluva o budúcej zmluve č. 34-1212/2005“ (ďalej len „Zmluva 2“) medzi Slovenskou poisťovňou a spoločnosťou Veriteľ, a.s., na základe ktorej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC, ktoré vznikli v rokoch 2003 a 2004, a to v celkovej výške 2 294 524 tis. Sk. Z uvedenej sumy boli pohľadávky na poistnom a príspevkoch evidované vo výške 1 690 983 tis. Sk a pohľadávky na penále a pokutách vo výške 603 541 tis. Sk. Pohľadávky vrátane príslušenstva boli postúpené za odplatu vo výške 500 000 tis. Sk, ktorá bola uhradená nasledovne (Zdroj: MF SR):

Tabuľka 20

V percentuálnom vyjadrení uhradil Veriteľ, a.s. Sociálnej poisťovni za postúpenú pohľadávku iba 29,57 % nominálnej hodnoty istiny.

Ďalej boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené pohľadávky na penále týkajúce sa poistného a príspevkov, ktoré v zmysle Zmluvy 2 vznikli do 31. 12. 2004, ale rozhodnutie o uložení penále nadobudlo právoplatnosť až v roku 2005. Takto vzniknuté pohľadávky vo výške 138 390 tis. Sk boli na spoločnosť Veriteľ, a.s. postúpené za odplatu 1,- Sk.

Uvedeným postupom spoločnosť Veriteľ, a.s. použila verejné zdroje na oddlženie tých záväzkov zdravotníckych zariadení, ktoré vznikli už v období, keď boli tieto zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí alebo VÚC. Je evidentné, že za riešenie týchto záväzkov mali byť v plnom rozsahu zodpovední príslušní zriaďovatelia a že použitie verejných zdrojov spoločnosťou Veriteľ, a.s. na tento účel bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.

* * *

Rekapitulácia pohľadávok Sociálnej poisťovne postúpených na spoločnosť Veriteľ, a.s. na základe údajov, uvedených v predchádzajúcom texte ČASTI IV je uvedená v Tabuľke č. 21 a nasledujúcom grafe.

Tabuľka 21

Zhrnutie k ČASTI IV.

Postup aplikovaný pri oddlžovaní zdravotníckych zariadení, voči ktorým evidovala Sociálna poisťovňa pohľadávky je dôkazom toho, že Veriteľ, a.s. neuplatňoval jednotné kritériá pri odkupovaní pohľadávok od jednotlivých veriteľov, nakoľko:

 • niektorým záujemcom kompenzoval aj výšku úrokov a penále z omeškania platieb a
 • iným iba časť nominálnej hodnoty istiny ako napríklad v prípade Sociálnej poisťovne.

Nerovnaký prístup pri určovaní ceny za postúpené pohľadávky vykazuje znaky korupčného prostredia.

Čo sa týka postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam delimitovaným na obce a VÚC a transformovaným na neziskové organizácie, evidovaným k 31.12.2002 v celkovej výške 4 267 000 tis. Sk, postup bol realizovaný v súlade s platnou legislatívou, ktorá umožňovala v kategórii týchto pohľadávok postúpiť pohľadávky iba za predpokladu, že suma odplaty nemôže byť nižšia ako suma dlžného poistného a dlžných príspevkov (istina). V tomto prípade bola odplata uhradená vo výške 2 390 000 tis. Sk, t. j. v rozsahu 100 % výšky istiny.

Avšak pri použití verejných zdrojov na oddlženie tých záväzkov, ktoré vznikli už v období, keď boli tieto zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí alebo VÚC, postupoval Veriteľ, a.s. v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, pretože za riešenie týchto novovzniknutých záväzkov mali byť v plnom rozsahu zodpovední príslušní zriaďovatelia.

Ďalej je potrebné poukázať na to, že nový spôsob oddlženia zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. nepriniesol očakávané výsledky z hľadiska stabilizácie dlhov zdravotníckych zariadení, nakoľko staré dlhy sa nepodarilo v plnom rozsahu zlikvidovať a nové dlhy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naďalej stúpajú.

Ďalšie kapitoly

 1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
 2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
 3. Časť III. - zdravotné poisťovne
 4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
 5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
 6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
 7. Časť VII. - záver
 8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.