Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť III. - zdravotné poisťovne

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

1. Zdravotné poisťovne

1.1. Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dňa 6.11.2003 uzavrela Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalej len „VšZP“) so spoločnosťou Veriteľ, a.s. Zmluvu o pôžičke č. 12/02/2003, ktorou Veriteľ, a.s. prenechal VšZP peňažné prostriedky vo výške 500 000 tis. Sk. Dodatkom č. 1 zo dňa 19.11.2003 bola pôžička zvýšená o 1 000 000 tis. Sk na celkovú sumu 1,5 mld. Sk. VšZP sa zaviazala použiť ponechané peňažné prostriedky na úhradu záväzkov zo základného fondu VšZP.

Uvedený záväzok bol vysporiadaný jednorázovo na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok, o započítaní a dohode o odpustení dlhu uzatvorenej medzi VšZP a spoločnosťou Veriteľ, a.s. dňa 22.12.2004, keď VšZP postúpila na spoločnosť Veriteľ, a.s. pohľadávky voči osobitnému účtu prerozdelenia v celkovej výške 2 522 072 979,22 Sk.

Z uvedenej čiastky bol zápočtom dňa 22.12.2004 vysporiadaný v plnej výške vyššie uvedený záväzok VšZP z pôžičky od spoločnosti Veriteľ, a.s. vo výške 1 500 000 tis. Sk, čím zostatok pôžičky k 31.12.2004 bol vo výške 0,-Sk.

Časť nezapočítaných postúpených pohľadávok v sume 1 022 072 979 Sk (2 522 072 979 Sk – 1 500 000 000,– Sk) bola vysporiadaná nasledovne:

 • Záväzok vo výške 599 945 824 Sk – záväzok zo zmluvy o postúpení pohľadávok, a zmlúv o pristúpení k záväzku, ktorým postúpili tretie osoby (lekárne) svoje pohľadávky voči VšZP z rokov 2003 a 2004 na spoločnosť Veriteľ, a.s.
 • Záväzok vo výške 422 127 154 Sk – úhrada časti pôžičky 3,0 mld. Sk.

Dňa 11.12.2003 uzavrela VšZP so spoločnosťou Veriteľ, a.s. Zmluvu o pôžičke č. 24/03/2003, ktorou Veriteľ, a.s. prenechal peňažné prostriedky vo výške 3 000 000 tis. Sk. VšZP sa zaviazala použiť prenechané peňažné prostriedky na účel uvedený v čl. II. tejto Zmluvy o pôžičke (úhrada záväzkov VšZP voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti), a vrátiť ich Veriteľovi do 11.12.2005.

Vysporiadanie záväzku VšZP voči spoločnosti Veriteľ. a.s. z pôžičky 3,0 mld. Sk

Tabuľka 15

Postúpená pohľadávka VšZP voči Perspektíve, družstevnej zdravotnej poisťovni (ďalej aj „DZP“) v konkurze vo výške 358 971 386,03 Sk z exekúcií exekútorov JUDr. Krišku, JUDr. Štainerovej a Mgr. Kriváňa bola odsúhlasená konkurzným správcom JUDr. Kozovským. Štruktúra jednotlivých pohľadávok z exekúcií nie je v dokumentácii priložená. S postúpením uvedenej pohľadávky súhlasil listom zo dňa 13.06.2005 minister zdravotníctva a listom zo dňa 22.06.2005 aj minister financií.

Postúpená pohľadávka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči Perspektíve DZP za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom Perspektívy DZP, ktorú exekútor Bc. Boris Sobolovský neoprávnene exekvoval VšZP a ktorú si táto následne uplatnila v plnej výške 58 624 321,11 Sk u Veriteľa a.s. pozostávala z:

Pohľadávky istina16 727 392,59
Poplatok z omeškania30 230 248,71
Trovy konania544 500,00
Ďalšie náklady žalobcu14 460,00
Trovy právneho zastúpenia276 607,80
Trovy exekúcie10 831 112,01
Spolu58 624 321,11

Uvedená pohľadávka VšZP vo výške 58 624 321,11 Sk bola uplatnená u konkurzného správcu listom zo dňa 08.12.2005. V dokumentácii k uvedenej pohľadávke sa nenachádza dokument od konkurzného správcu JUDr. Kozovského, ktorým by potvrdzoval oprávnenosť pohľadávky.

VšZP iniciovala na súde konania, predmetom ktorých bolo určenie neplatnosti zmlúv o postúpení niektorých pohľadávok uzavretých správcom konkurznej podstaty Perspektíva DZP, JUDr. Kozovským. Podľa názoru VšZP, správca postúpil pohľadávky, ktoré nemohli byť zahrnuté do majetkovej podstaty úpadcu, a preto s nimi nemohol ani nakladať.

Otázku, kedy je možný prechod práv a záväzkov na VšZP zdôvodnil aj Krajský súd v Bratislave vo svojom uznesení sp. zn. 7K70/01-1404 zo dňa 14.12.2006 o zrušení konkurzu, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V predmetnom uznesení súd dospel k záveru, že Perspektíva družstevná zdravotná poisťovňa nezanikla zrušením súhlasu na zriadenie zdravotnej poisťovne (MZ SR) ale vstúpila do likvidácie. Súd ďalej poukazuje na to, že zrušenie právnických osôb zapísaných v obchodnom registri upravuje ust. § 68 Obchodného zákonníka. Podľa ods. 1 citovaného ustanovenia Obchodného zákonníka, spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Podľa ods. 4 druhá veta citovaného zákona, ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia. Pred ukončením uvedeného postupu nie je možný prechod práv a záväzkov na ďalší subjekt (VšZP resp. Slovenskú konsolidačnú, a.s.).

Perspektíva DZP v likvidácii bola v obchodnom registri aj naďalej zapísaná, ale už bez uvedenia štatutárneho zástupcu a likvidátora. To znamená, že až dňa 08.08.2007, kedy došlo k jej výmazu z Obchodného registra, DZP Perspektíva zanikla. V zmysle § 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka, ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, súd vykoná na základe právoplatného rozhodnutia, výmaz spoločnosti z obchodného registra. Súd výmaz spoločnosti vykonal až s ročným oneskorením.

Zhrnutie vysporiadania pôžičky VšZP od Veriteľa zápočtami: (v tis. Sk)

Poskytnuté prostriedky na základe zmlúv o pôžičke 4 500 000
- pohľadávky voči osobitnému účtu prerozdelenia 2 522 073
bez príslušenstva
- postúpené pohľadávky voči dlžníkom na poistnom 1 560 331
vrátane príslušenstva
- pohľadávky voči Perspektíve 417 596
vrátane prísl.+ďalšie nákl.
Zostatok pôžičky k 31.12.2005 0

Zhrnutie k ČASTI III. bod 1.1.

Všeobecná zdravotná poisťovňa postupovala na spoločnosť Veriteľ, a.s. aj pohľadávky ťažko vymožiteľné. Pohľadávky zdravotnej poisťovne voči neplatičom zdravotného poistenia boli postúpené na spoločnosť Veriteľ, a.s. vrátane príslušenstva.

Doklady postúpené Veriteľom, a.s. na VšZP za záväzky Perspektívy DZP /v konkurze-likvidácii/, voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú neúplné a nie sú potvrdené konkurzným správcom. Právne nie je doriešený ani problém exekučných konaní voči Perspektíve DZP, ktoré boli uhradené prikázaním pohľadávok platiteľov poistného do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

1.2 Spoločná zdravotná poisťovňa

Dňa 22.12.2004 bola podpísaná zmluva o postúpení pohľadávok a dohoda o započítaní medzi Spoločnou zdravotnou poisťovňou ako postupcom a spoločnosťou Veriteľ, a.s. ako postupníkom.

Na základe uvedenej zmluvy postúpila Spoločná zdravotná poisťovňa svoje pohľadávky na poistnom a príslušenstve v súhrnnom objeme 1 554 219 910,22 Sk (z toho príslušenstvo 951 519 999,- Sk) a pohľadávky na príspevok z osobitného účtu povinného zdravotného poistenia vo výške 33 459 496,- Sk na spoločnosť Veriteľ, a.s. (t.j. celková výška postúpenej pohľadávky predstavuje sumu 1 587 679 406,22 Sk). Za pohľadávky sa spoločnosť Veriteľ, a.s. zaviazala zaplatiť odplatu vo výške 1 587 679 406,22 Sk, čo predstavuje 100 %.

Následne bol záväzok spoločnosti Veriteľ, a.s. zaplatiť odplatu vo výške 1 587 679 406,22 Sk započítaný s pohľadávkou spoločnosti Veriteľ, a.s. voči Spoločnej zdravotnej poisťovni z titulu neodvedenia prostriedkov na osobitný účet zdravotného poistenia, v pomere 1:1 (voči záväzku Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. vo výške 1 587 679 406,22 Sk).

Dňa 30.11.2005 bola podpísaná Zmluva o postúpení pohľadávok a dohoda o započítaní medzi Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s. ako postupcom a Veriteľ, a.s. ako postupníkom. Na základe uvedenej zmluvy postúpila Spoločná zdravotná poisťovňa svoje pohľadávky na poistnom a príslušenstve v súhrnnom objeme 929 321 051,70 Sk (z toho príslušenstvo 343 167 371,86 Sk).

Za pohľadávky sa spoločnosť Veriteľ, a.s. zaviazala zaplatiť odplatu vo výške 840 mil. Sk.

Následne bol záväzok spoločnosti Veriteľ, a.s. zaplatiť odplatu 840 000 000,- Sk započítaný s pohľadávkou spoločnosti Veriteľ, a.s. voči Spoločnej zdravotnej poisťovni z titulu neodvedenia prostriedkov na osobitný účet povinného zdravotného poistenia, v pomere 1:1 (voči záväzku Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. vo výške 840 000 000,- Sk).

(v tis. Sk)
istina z toho príslušenstvo
Postúpené pohľadávky na poistnom na Veriteľa, a.s.1 554 219951 520
929 321343 167
Celkom 2 483 540 1 294 687
Postúpené pohľadávky na príspevok z osobitného účtu 33 459
Započítané záväzky cez Veriteľa, a.s. voči osobit. účtu1 587 679
840 000
Celkom započítané 2 427 679

Záväzok Veriteľa a.s. uspokojiť pohľadávky SZP v celkovej sume 2 517 000 tis. Sk (2 483 540 tis Sk + 33 460 tis. Sk) bol zlikvidovaný zápočtom v sume 2 427 679 tis. Sk.

Zhrnutie k ČASTI III. bod 1.2.

Pohľadávky zdravotnej poisťovne voči neplatičom zdravotného poistenia boli postúpené na spoločnosť Veriteľ, a.s. vrátane príslušenstva a tak vstupovali i do jednotlivých zápočtov. Na základe dostupných dokladov nezrovnalosti medzi postúpenými a započítanými pohľadávkami Veriteľ, a.s. neriešila, nakoľko pohľadávky fyzicky od poisťovní nepreberal. Prevzaté pohľadávky zostávali v správe poisťovne.

1.3. APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.

Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok, zmluvy o prevzatí dlhu a dohody o započítaní zo dňa 22.12.2004 medzi CHZP Apollo, a.s. a spoločnosťou Veriteľ, a.s., spoločnosť CHZP Apollo, a.s. postúpila na Veriteľa, a.s. pohľadávky v celkovej výške 422 833 563 Sk (vrátane pohľadávky voči osobitnému účtu prerozdelenia vo výške 6 693 595 Sk), ktoré boli započítané so záväzkom CHZP Apollo, a.s. voči osobitnému účtu prerozdelenia vo výške 114 259 459 Sk.

(v tis. Sk)
Postúpené pohľadávky na poistnom na Veriteľa, a.s.416 139
Započítané záväzky cez Veriteľa, a.s. voči OÚP114 259

Zhrnutie k ČASTI III. bod 1.3.

Podľa dostupných dokladov nezrovnalosti medzi postúpenými a započítanými pohľadávkami Veriteľ, a.s. neriešila, nakoľko pohľadávky fyzicky od poisťovní nepreberala. Prevzaté pohľadávky zostávali v správe poisťovne.

1.4. Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera – ZP Sidéria Istota

V zmysle uznesení vlády č. 693/2003 a 1154/2003 poskytla spoločnosť Veriteľ, a.s. zdravotnej poisťovni Sidéria – Istota bezúročnú pôžičku na riešenie platobnej neschopnosti v sume 100 mil. Sk. V rámci riešenia pohľadávok zdravotných poisťovní voči osobitnému účtu preroydelenia bola pohľadávka ZP Sidérie - Istoty vo výške 382 mil. Sk riešená postúpením na spoločnosť Veriteľ, a.s. za cenu 100 mil. Sk a následne započítaná s poskytnutou pôžičkou.

Pohľadávka VšZP voči poisťovniam z dôvodu záväzkov poisťovní voči OÚP bola so zdravotnou poisťovňou Dôvera riešená postúpením jej nebonitných pohľadávok vo výške 117 200 tis. Sk a pohľadávky z prerozdelenia vo výške 40 333,65 tis. Sk na spoločnosť Veriteľ, a.s. a následne započítaná s dlhom vo výške 118 238,26 tis. Sk.

Na spoločnosť Veriteľ, a.s. boli postúpené pohľadávky zdravotných poisťovní voči neplatičom zdravotného poistenia:

ZP Sideria - Istota 809 000 tis. Sk
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera> 351 939 tis. Sk

Spoločnosť Veriteľ, a.s. oddĺžila záväzky ZP Sidéria Istota voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti /PZS/ vo výške 391 000 tis. Sk a záväzky ZP Dôvera vo výške 211 791 tis. Sk.

Tabuľka 16

Zhrnutie k ČASTI III. bod 1.4.

Pohľadávky zdravotnej poisťovne voči neplatičom zdravotného poistenia boli postúpené na spoločnosť Veriteľ, a.s. vrátane príslušenstva a tak vstupovali i do jednotlivých zápočtov. Veriteľ, a.s. pohľadávky fyzicky od poisťovní nepreberala. Prevzaté pohľadávky zostávali v správe poisťovne.

1.5. Perspektíva Družstevná zdravotná poisťovňa v konkurze

Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.04.2001 bol na majetok Perspektívy DZP vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol súdom ustanovený advokát JUDr. Eduard Veterník. Dňa 29.10.2001 krajský súd uznesením zbavil JUDr. Veterníka funkcie a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kozovského. Uznesením Krajského súdu zo dňa 14.12.2006 bol konkurz na Perspektívu DZP v konkurze zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Voči dotknutému uzneseniu podal veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa odvolanie. Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR bolo uznesenie o zrušení konkurzu potvrdené, právoplatnosť nadobudlo dňa 05.04.2007.

V zmysle uznesenia vlády č. 282/2004 spoločnosť Veriteľ, a.s. oddlžila záväzky Perspektívy DZP v konk. voči súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti odkúpením ich pohľadávok voči Perspektíve DZP vo výške 296 400 tis. Sk.

Záväzky Perspektívy DZP voči zdravotníckym zariadeniam vo výške 754 900 tis. Sk riešila spoločnosť Veriteľ, a.s. vzájomným zápočtom tak, že nemocnice zaplatili svoje záväzky voči spoločnosti Veriteľ, a.s. (ktoré im vznikli z titulu oddlženia) svojimi pohľadávkami voči Perspektíve DZP vo výške 648 000 tis. Sk.

Záväzky voči zdravotníckym zariadeniam, voči ktorým Veriteľ, a.s nemala žiadne pohľadávky a nebolo možné vykonať vzájomný zápočet riešila formou odkúpenia ich pohľadávok voči Perspektíve DZP v celkovej výške 106 900 tis. Sk.

Spoločnosť Veriteľ, a.s. zaslala VšZP čiastkové záznamy veriteľov, s ktorými uzavrela dohodu za záväzky Perspektívy DZP. Zo záznamov nie je zrejmé:

 • za aké faktúry boli úhrady prevedené – ani v archívnych spisoch nie sú uvedené faktúry uložené kompletne,
 • či a v ktorých prípadoch boli uzavreté dohody aj na príslušenstvo,
 • všetky pohľadávky neboli odsúhlasené konkurzným správcom,
 • dohody sú uzavreté na sumárne hodnoty nie na jednotlivé faktúry.

V procese oddlžovania prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. boli na záväzky Perspektíva DZP použité nasledovné finančné prostriedky:

Dotácia 327 000 tis. Sk
Návratná finančná výpomoc 76 300 tis. Sk
Spolu: 403 300 tis. Sk

Okrem uvedených finančných prostriedkov boli na oddlženie Perspektívy DZP použité prostriedky zahrnuté v bilanciách VšZP, ktoré boli uhradené za exekučné rozhodnutia vo výške 417 595,71 tis. Sk (358 971 386,03 Sk + 58 624 321,11 Sk).

Veriteľ, a.s. prevzala na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej vo forme notárskej zápisnice pohľadávku VšZP ako správcu osobitného účtu povinného zdravotného poistenia v celkovej výške 324 337 301,- Sk.

Spoločnosť Veriteľ, a.s. uspokojovala veriteľov zrušenej zdravotnej poisťovne Perspektíva DZP aj napriek tomu, že správca konkurznej podstaty JUDr. Tomáš Kozovský postupoval (predával) pohľadávky zrušenej zdravotnej poisťovne, z ktorých mali byť uhradené záväzky poisťovne. Voči uvedenému postupu správcu konkurznej podstaty podala VšZP na Krajský súd v Bratislave návrhy na vydanie predbežných opatrení a to:

 1. Dňa 10.11.2005 o určenie neplatnosti zmluvy na postúpenie pohľadávok vo výške 58 142 652,- Sk /ZH Kredit, spol. s r.o./,
 2. Dňa 10.11.2005 o určenie neplatnosti zmluvy na postúpenie pohľadávok vo výške 25 193 311,45,-Sk /ZH Kredit, spol. s r.o./,
 3. Dňa 10.11.2005 voči správcovi konkurznej podstaty na nakladanie s pohľadávkami vo výške 1 252 590 144,45 Sk,
 4. Dňa 15.11.2005 o určenie neplatnosti zmluvy na postúpenie pohľadávok vo výške 1 169 254 201,-Sk.

Správca konkurznej podstaty predal taktiež pohľadávky voči dlžníkom:

 • GENUS, a.s. v účtovnej hodnote 104 167 625,42 Sk,
 • Poštová banka, a.s. vo výške 104 167 625,42 Sk,
 • TAMA, s.r.o., vo výške 47 996,40 Sk,
 • Lekáreň Kryštál, s.r.o., vo výške 2 777 086,06 Sk,
 • JUDr. Fázik, vo výške 387 520,- Sk,
 • OTC PHARMA, a.s., vo výške 12 567 112,87 Sk,
 • Poštová banka, a.s. vo výške 12 567 112,87 Sk

za kúpnu cenu v celkovej výške 1 125 000,- Sk záujemcovi LEVANTEX CONTINENTAL INC., so sídlom Seychelská republika, čo predstavuje 0,475 % z celkovej hodnoty pohľadávok.

Veriteľ, a.s. Bratislava uzatvorila dňa 12.11.2005 „Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci“ s JUDr. Tomášom Kozovským. Predmetom zmluvy bolo: „Poskytovanie právnej pomoci, ktoré spočívalo v právnom poradenstve a verifikácii pohľadávok jednotlivých veriteľov Perspektívy DZP v konkurze, so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31 629 962, slúžiacich ako podklad pri uzatváraní zmlúv o postúpení pohľadávok medzi klientom a konkrétnym veriteľom.“

Za poskytovanie právnej pomoci bola JUDr. Kozovskému na základe faktúry č. 60/2005 zo dňa 19.07.2005 uhradená suma 6 673 544,- Sk dňa 29.7.2005 (bank. výpis č. 7, účet č. 01423129003 vedený v HVB Bank Slovakia a.s.).

Podľa výpisu z Obch. registra JUDr. Tomáš Kozovský bol do funkcie správcu konkurznej podstaty, v subjekte Perspektíva DZP v konkurze, ustanovený uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 7K 70/01-150 zo dňa 29.10.2001, s účinnosťou od 11.11.2002.

V súlade s § 21- 24 zákona 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov JUDr. Tomáš Kozovský, ako správca konkurznej podstaty, pri plnení svojich povinností okrem iného určoval, ktoré pohľadávky veriteľov pokladá za zistené alebo ich poprel čo do pravosti (napr. neexistujúci právny nárok, právny nárok, ktorý zanikol, alebo bol premlčaný pred uplatnením v konkurznom konaní) výšky (nesprávna výška istiny, úrokov, alebo iných finančných nárokov), alebo poradia (nesprávne uplatnená trieda, neexistujúci). Správca za výkon tejto funkcie mal nárok na odmenu a náhradu výdavkov spojených s vedením konkurzu, o výške ktorej rozhodne v zmysle § 44a ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ďalej len ZKV), prvostupňový súd. Základ pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty tvorila suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojovanie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. Najnižšia konkurzná odmena pri dosiahnutí základu na určenie odmeny do 100 000 Sk predstavuje sumu 25 000 Sk. Najvyššia odmena je 10 000 000 Sk. Sudca konkurzného súdu môže v zmysle ustanovení §§ 6 a 7 vyhl. č. 493/1991 Zb. po splnení určených podmienok konkurznú odmenu zvýšiť až o 100 % .

Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že v zákonom stanovených povinnostiach správcu konkurznej podstaty, je okrem iného aj verifikovanie pohľadávok veriteľov, prihlásených v konkurznom konaní. Za svoju činnosť mal správca podľa zákona nárok na odmenu. Táto odmena mu bola súdom prvého stupňa v zmysle ZKV č. 328/1991 Zb. a vyhl. 493/1991 Zb. priznaná a vyplatená.

Na totožnú činnosť – verifikáciu pohľadávok jednotlivých veriteľov Perspektívy DZP v konkurze, uzavrel dňa 12.1.2005 Veriteľ a.s. (klient) s advokátom JUDr. Kozovským, Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci. Zmluvné strany si v čl. II dohodli, že za poskytnuté služby prináleží advokátovi podielová odmena vo výške 2,75 % z celkovej výšky odsúhlasenej istiny. Ďalej bolo dohodnuté, že DPH uhradí Veriteľ a.s., advokátovi mimo stanovenej odmeny. V odmene neboli zahrnuté poplatky justičným orgánom, úradom a pod., ktoré znášal klient. V v čl. 1 ods. 4 tejto zmluvy bolo dohodnuté, že verifikáciu pohľadávok je výlučne oprávnený vykonávať iba uvedený advokát ako SKP a s nikým iným, žiadnym advokátom alebo treťou osobou, nie je možné uzatvoriť zmluvu rovnakého alebo obdobného obsahu.

Odmena za poskytnutie uvedených služieb bola uhradená dňa 29.7.2005 (BV 7/05) z verejných prostriedkov v sume 6 673 544 Sk vrátane DPH. Nakoľko JUDr. Kozovský verifikoval len pohľadávky veriteľov Perspektívy DZP v konkurze, bolo by postačujúce, ak by si Veriteľ, a.s. vyžiadal od JUDr. Kozovského, ako správcu konkurznej podstaty, zoznam pohľadávok všetkých veriteľov, ktorí svoje pohľadávky v konkurznom konaní prihlásili s uvedením, ktoré uznal resp. považoval za zistené (nepoprel ich správca, úpadca ani nikto z veriteľov).

Pri určení odmeny JUDr. Kozovského ako správcu konkurznej podstaty v Perspektíve DZP v konkurze, súd vychádzal z ustanovení §§ 6 a 7 vyhl. č. 493/1991 Zb., podľa ktorých základ pre určenie odmeny správcu tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojovanie veriteľov, ktorá bola získaná správcom pri výkone svojej funkcie. Tým, že Veriteľ a.s. uzatvoril s JUDr. Kozovským zmluvu o poskytovaní právnej pomoci, predmetom ktorej bola verifikácia pohľadávok Perspektívy DZP v konkurze, boli ním odsúhlasení vybraní veritelia prednostne uspokojení, v prevážnej miere v 100 % výške ich pohľadávok. Uvedeným konaním došlo vo vzťahu k ostatným veriteľom, ktorí mali byť uspokojení až na základe rozvrhu po speňažení celého majetku, k ich zvýhodneniu. Správca konkurznej podstaty si zároveň odsúhlasil sumu, ktorá bola určená na uspokojovanie veriteľov (považovala sa za sumu „získanú“ pri výkone jeho funkcie) a tvorila pripočítateľnú položku k základu pre určenie jeho odmeny súdom.

Z osobitného účtu prerozdelenia, ktorý spravovala VšZP, si traja exekútori zinkasovali sumu 417,6 mil. Sk (po odsúhlasení JUDr. Kozovským). Uvedenú sumu si VšZP následne uplatnila u Veriteľa, a.s. v plnej výške. Podľa dostupných dokladov celková suma, ktorú Veriteľ, a.s. uhradila na uspokojenie veriteľov a ktorú „získal“ SKP pri výkone svojej funkcie predstavuje čiastku cca 1 025 mil. Sk. Správca konkurznej podstaty tým, že odsúhlasil aj neoprávnene exekvovanú sumu v uvedenej výške (pohľadávky veriteľov voči Perspektíve DZP vymáhané prostredníctvom súdnych exekútorov), potvrdil v rozpore so zákonom č. 328/1991 Zb., oprávnenosť exekvovaných pohľadávok napriek tomu, že v zmysle cit. zákona sa všetky konania t.j. aj exekučné, v období od vyhlásenia konkurzu do jeho ukončenia, prerušujú. Pohľadávky, ktoré vymáhali exekútori si jednotliví veritelia (vrátane pohľadávok exekútorov - exekučných trov) mali uplatniť v konkurznom konaní.

Súčet finančných prostriedkov získaných speňažením konkurznej podstaty a získaných pri výkone funkcie správcu konkurznej podstaty (určenej na uspokojenie veriteľov), tvoril základ pre výpočet odmeny, ktorú správcovi priznáva v súlade s §§ 6 a 7 vyhlášky č. 493/1991 Zb. súd. Požiadavka MF SR odoslaná Okresnému súdu Bratislava I dňa 28.08.2007, o doručenie záverečnej správy po ukončení konkurzu v DZP Perspektíva, v ktorej je uvedená aj výšky odmeny priznaná súdom správcovi konkurznej podstaty, nebola do dnešného dňa kladne vybavená. Z tohto dôvodu pracovná skupina nevie uviesť sumu, ktorú duplicitne vyplatil štát z verejných prostriedkov JUDr. Kozovskému.

Pre názornosť uvádzame: Konkurzná odmena pri dosiahnutí základu nad 600 mil. Sk, z ktorého sa určuje odmena SKP je v zmysle § 7 ods. 1 vyhl. 493/1991 Zb. stanovená sumou 8 590 000 Sk a 100 Sk za každých začatých 100 000 Sk, najviac však 10 000 000 Sk.

Je zrejmé, že pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci so správcom konkurznej podstaty došlo nielen ku konfliktu záujmov, pretože na odsúhlasovaní výšky úhrady pohľadávok veriteľov Perspektívy DZP v konkurze, bol hmotne zainteresovaný - dosiahnuť čo najvyšší základ pre určenie svojej odmeny ako SKP, ale aj to, že za činnosť, ktorá mu vyplývala z povinnosti správcu - verifikácia (uznanie) pohľadávok veriteľov Perspektívy DZP, bol odmenený dvakrát. Prvýkrát ako správca po zrušení konkurzu a druhýkrát za verifikovanie pohľadávok tých istých veriteľov, ktorí svoje pohľadávky prihlásili v konkurznom konaní Perspektívy DZP v sume v sume 6 673 544 Sk, ktorú mu vyplatila Veriteľ a.s. z verejných prostriedkov

Z hľadiska hospodárnosti bolo by postačujúce, ak by si Veriteľ, a.s. vyžiadala od správcu konkurznej podstaty zoznam zistených pohľadávok, ktoré si veritelia Perspektívy DZP uplatnili v konkurze.

Zhrnutie k ČASTI III. bod 1.5.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Veriteľ, a.s. tým, že uzatvorila so správcom konkurznej podstaty Perspektíva DZP v konkurze JUDr. Kozovským zmluvu na verifikáciu pohľadávok veriteľov a následne mu z verejných prostriedkov vyplatila za poskytnuté služby sumu 6 673 544 Sk konala nehospodárne, v rozpore s § 19 ods. 3 zák. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia právnické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

Uvedeným konaním Veriteľa a.s. zároveň došlo v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) a g) Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách k porušeniu finančnej disciplíny, pretože úhradou faktúry za poskytnuté služby JUDr. Kozovskému v sume 6 673 544,-Sk došlo k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov a k umožneniu bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov.

Podľa dostupných dokladov bolo zistené, že Zmluva o poskytnutí právnej pomoci bola uzavretá bez uskutočnenia verejného obstarávania, čím Veriteľ, a.s. porušil § 2 ods. 1 zák. č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je obstarávateľ povinný pri uzavieraní zmlúv na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočnenie prác alebo zmlúv na poskytnutie služieb používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.

JUDr. Kozovský, správca konkurznej podstaty DZP Perspektíva, na základe uzavretých zmlúv o postúpení pohľadávok „predával“ pohľadávky zrušenej poisťovne za minimálnu hodnotu. Pohľadávky v hodnote niekoľko sto miliónov odpredal záujemcovi LEVANTEX CONTINENTAL INC, so sídlom v Seychelskej republike za minimálnu kúpnu cenu, ktorá predstavovala 0475 % z celkovej hodnoty postúpených pohľadávok.

1.6. Postúpenie pohľadávok zdravotných poisťovní na Slovenskú konsolidačnú, a.s.

V rámci vysporiadania záväzkov zdravotných poisťovní voči osobitnému účtu prerozdelenia (ďalej aj „OÚP“), ktorý spravovala Všeobecná zdravotná poisťovňa a voči zdravotníckym zariadeniam (za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ich poistencom) zdravotné poisťovne postúpili na základe uzatvorených zmlúv Veriteľovi, a.s. svoje pohľadávky voči neplatičom zdravotného poistenia. Veriteľ, a.s. realizoval vyrovnanie záväzkov a pohľadávok zdravotných poisťovní vzájomnými zápočtami.

Špecifikácia pohľadávok zdravotných poisťovní voči neplatičom zdravotného poistenia postúpených na spoločnosť Veriteľ, a.s. a následne na Slovenskú konsolidačnú, a.s. je uvedená v Tabuľke č. 17. Údaje o štruktúre pohľadávok podľa zdravotných poisťovní sa v dostupnej dokumentácii nenachádzali.

Tabuľka 17

* Perspektíva DZP – pohľadávky Veriteľa, a.s. k subjektom, ktoré oddlžil v rámci oddlženia záväzkov za Perspektívu.

Na základe zmlúv o postúpení pohľadávok a dohôd o započítaní, uzatvorených v rokoch 2004 a 2005 medzi spoločnosťou Veriteľ, a.s. ako postupníkom a jednotlivými zdravotnými poisťovňami ako postupcami, boli na Veriteľa a.s. postúpené pohľadávky zdravotných poisťovní na dlžnom poistnom, prirážke k poistnému, poplatku z omeškania, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokute, ktoré zdravotné poisťovne evidovali voči platiteľom poistného na zákonné zdravotné poistenie.

Následne boli tieto pohľadávky postúpené v súlade s uznesením vlády SR č. 667/2005 na Slovenskú konsolidačnú a.s. (ďalej len „SK a.s.“).

Celkový počet postúpených pohľadávok na SK, a.s. bol 616 540 Sk, pričom počet dlžníkov bol 74 766. Celková nominálna hodnota postúpených pohľadávok predstavovala sumu 12 894 279 213,53 Sk (Tabuľka č. 17).

Pracovná skupina zistila, že spoločnosť Veriteľ, a.s. nadobudla pohľadávky od zdravotných poisťovní bez toho, aby pred uzavretím zmlúv so zdravotnými poisťovňami overila ich existenciu, právny stav a výšku, a takisto stav dokumentácie k nim. Napriek tomu v takomto stave ich postúpila na SK, a.s.

Podľa Čl. II. jednotlivých zmlúv o postúpení pohľadávok uzatvorených medzi Veriteľom, a.s. a SK a.s. odplata predstavovala formálnu 1 Sk za každú postúpenú pohľadávku bez ohľadu na bonitu pohľadávok, pričom spoločnosť Veriteľ, a. s. zaplatila za odkúpenie pohľadávok od pôvodných veriteľov nepomerne vyššiu cenu.

Podľa zmlúv o postúpení pohľadávok (Čl. I. bod 1.a 3.) právne účinky postúpenia pohľadávok nastali vo vzťahu ku každej pohľadávke osobitne, v deň nasledujúci po odovzdaní dokumentácie k príslušnej postupovanej pohľadávke, o čom mali zmluvné strany spísať preberací protokol.

Spisová dokumentácia k postúpeným pohľadávkam, nachádzajúca sa v archíve MF SR, bola neúplná a nezodpovedala základným pravidlám archivovania podľa zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

Spisová dokumentácia neobsahovala preberací protokol preukazujúci, že nastali právne účinky postúpenia pohľadávok z Veriteľa, a.s. na SK a.s. V archíve SK a.s. sa nachádzajú „Odovzdávajúce protokoly“ o odovzdaní a prevzatí dokumentácie v súlade s príslušnými zmluvami o postúpení pohľadávok, uzatvorené medzi postupcom Veriteľom, a.s. a postupníkom SK a.s. Právoplatnosť je spochybnená u tých druhov „Odovzdávajúcich protokolov“, ktoré boli uzatvorené súčasne medzi zdravotnou poisťovňou, spoločnosťou Veriteľ, a.s. a Slovenskou konsolidačnou, a.s. Podľa uvedenia mena a podpisu je na strane odovzdávajúceho a preberajúceho uvedená tá istá osoba. V týchto prípadoch Veriteľ a.s. fyzicky spisovú dokumentáciu od svojho dlžníka neprevzal, ale táto bola postúpená priamo na SK a.s.

Z dokumentácie, nachádzajúcej sa v archíve MF SR nie je preukázateľné, akým spôsobom bola v čase od postúpenia pohľadávok na Veriteľa, a.s., zabezpečená správa týchto pohľadávok. Z hľadiska primárneho vzniku pohľadávky spisová dokumentácia nachádzajúca sa v archíve, neobsahuje žiadnu korešpondenciu s dlžníkom ani žiadne iné listiny, ktoré by zdokumentovali právny stav danej pohľadávky až do jej postúpenia na SK a.s.

Ďalej spisová dokumentácia neobsahuje doklady, preukazujúce či spoločnosť Veriteľ, a.s. ako postupca zaslal v súlade so zmluvami o postúpení pohľadávok oznámenia dlžníkom, ručiteľom, súdom, exekútorom o zmene oprávneného. Ak by v prípadoch, že je dlžník v konkurze nedošlo k zmene konkurzného veriteľa zo spoločnosti Veriteľa, a.s. na SK a.s., neexistuje subjekt, ktorému by bol správca konkurznej podstaty povinný vydať výťažok z konkurzu, nakoľko Veriteľ, a.s. už neexistuje.

Veriteľ, a.s. mohla odkupovať iba tie pohľadávky, ktoré kontrola pri ich verifikácii označila za nepochybné. Z dostupnej dokumentácie vyplýva, že niektorí dlžníci namietali existenciu pohľadávok najmä z dôvodu, že za príslušné obdobie, za ktoré pohľadávka údajne vznikla, neboli povinní platiť zdravotné poistenie. Je pravdepodobné, že Veriteľ a.s. odkupovala pohľadávky aj bez overovania ich reálnej existencie.

Podľa UzV. č. 667 zo dňa 7. septembra 2005 bod B.8. mali byť na SK a.s. postúpené Veriteľom, a.s. len vybrané pohľadávky. Z dostupnej dokumentácie však vyplýva, že predmetom postúpenia boli všetky pohľadávky spoločnosti Veriteľ, a.s., evidované voči neplatičom poistného bez posúdenia ich bonity.

Okrem vyššie uvedených rizík sú s postúpením pohľadávok od Veriteľa, a.s. na SK a.s. spojené ďalšie právne riziká súvisiace s ich vymáhaním, ktoré môžeme rozdeliť do 3 skupín:

 1. riziká vyplývajúce z hmotno-právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom:
  dlžník postúpenú pohľadávku už uhradil, čím došlo k jej zániku, výška poistného bola nesprávne vypočítaná a mala byť nižšia, právo predpísať a vymáhať poistné sa premlčalo, zmluva o postúpení pohľadávok alebo jej časť, ktorá sa týka konkrétnej pohľadávky, je neplatná);
 2. riziká procesno-právnej povahy:
  platobný výmer bol alebo bude zrušený (prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov, možnosť popretia pohľadávky v konkurze, nízka pravdepodobnosť uspokojenia pohľadávok prihlásených do konkurzu a likvidácie, nemajetnosť dlžníka a následne zastavenie exekúcie a povinnosti hradiť trovy, náhrada trov konania v prípade neúspechu v súdnom spore a pod.);
 3. riziká vyplývajúce z neúplnej, resp. nedostatočne vedenej spisovej agendy
  dokumentácia je pre účely vymáhania pohľadávok nedostatočná, v dôsledku čoho nie je možné posúdiť oprávnenosť pohľadávky a dôvodnosť obrany dlžníka, a pod. viď Príloha č. 6 - právna analýza).

Pracovná skupina na konkrétnom príklade preukazuje, že:

Listom číslo 21225/OPP/2007 zo dňa 20. 6. 2007 požiadala Slovenská konsolidačná, a. s. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako bývalého spolu akcionára zaniknutej spoločnosti Veriteľ a. s., a zároveň aj z dôvodu, že časť dokumentov zaniknutej spoločnosti Veriteľ, a. s. bola archivovaná v priestoroch MF SR, o preverenie nasledovnej skutočnosti:

Ďalej sa v uvedenej žiadosti uvádza, že z dôvodu zabránenia premlčania práva Slovenskej konsolidačnej, a. s. vymáhať predpísané poistné od dlžníka, na základe platobných výmerov vydaných Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., doručila Slovenská konsolidačná, a.s. dňa 8. 3. 2007 súdnemu exekútorovi JUDr. Ladislavovi Kováčovi návrh na vykonanie exekúcie.

Proti tejto exekúcii podal dlžník v stanovenej lehote námietky, v ktorých uvádza, že časť pohľadávky vo výške 112 113 Sk vymáhanej v exekučnom konaní uhradil. Svoje tvrdenie preukázal výpisom z jeho účtu číslo 100060007530522/0200 z ktorého vyplýva, že suma vo výške 112 113 Sk bola odpísaná z predmetného účtu dňa 7. 3. 2006 v prospech účtu spoločnosti Veriteľ, a. s. číslo 1423129054/8080 vedenom v HVB Bank Slovakia, a. s.. Nadväzne na uvedené, listom zo dňa 4. 6. 2007 požiadal exekútor JUDr. Ladislav Kováč Slovenskú konsolidačnú, a. s., aby sa bezodkladne vyjadrila k námietkam dlžníka.

V dokumentácii, ktorá bola spoločnosťou Veriteľ, a. s. postúpená na Slovenskú konsolidačnú, a. s., sa nenachádza žiaden doklad preukazujúci zaplatenie nadobudnutej pohľadávky alebo jej časti, a taktiež nebola Slovenskej konsolidačnej, a. s. poskytnutá žiadna informácia o zaplatení sumy 112 113 Sk. Naopak, len v archíve MF SR bol uložený doklad potvrdzujúci, že spoločnosť Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik uhradil spoločnosti Veriteľ, a. s. dňa 8. 3. 2006 časť vyššie spomenutej pohľadávky v sume 112 113 Sk (bankový výpis číslo 46, účet spoločnosti Veriteľ, a. s. číslo 1423129054/8080 vedený v HVB Bank Slovakia a. s.), ktorá už bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú, a. s.

Ďalšie kapitoly

 1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
 2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
 3. Časť III. - zdravotné poisťovne
 4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
 5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
 6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
 7. Časť VII. - záver
 8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Záväzkový právny vzťah

§ 488
Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.