Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť II. - zdravotnícke zariadenia

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

1. Zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie a akciové spoločnosti

V rámci Projektu oddlženia – 1. fáza boli predmetom oddlženia zdravotnícke zariadenia, ktoré od 1. januára 2003 prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť obcí a vyšších územných celkov. Riešenie sa malo týkať všetkých záväzkov, ktoré neboli ku dňu prechodu majetku štátu na obce a VÚC uhradené. Záväzky delimitovaných zariadení, ktoré mali byť predmetom oddlženia, boli evidované vo výške 4 396 334 tis. Sk bez príslušenstva. Štruktúra týchto záväzkov je uvedená v Tabuľke č. 10.

Tabuľka 10

Uzv č. 1045 zo dňa 5. 11. 2003 vláda SR súhlasila s tým, aby v rámci tejto fázy boli oddlžené aj zdravotnícke zariadenia transformované na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vo výške ich nesplateného dlhu ku dňu transformácie. Výška tohto dlhu nebola v predmetnom materiáli vyčíslená a údaje o výške záväzkov týchto subjektov deklarované v správach predkladaných vládou SR vzájomne nekorešpondujú a taktiež sú odlišné od údajov, získaných zo zdrojov MZ SR.

Na splatenie dlhov za uvedené subjekty mali byť podľa UzV č. 262 zo dňa 2. 4. 2003 použité zdroje z rozpočtu Fondu národného majetku SR vo výške 3 435 mil. Sk, ktoré však boli na základe UzV č. 1154 zo dňa 2.12.2003 znížené o 1 929 mil. Sk z titulu zmeny účelového použitia týchto zdrojov, a to na realizáciu projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení – 2. fáza.

Na základe dostupných údajov (Zdroj: MF SR) bolo zistené, že na uhradenie záväzkov zdravotníckych zariadení delimitovaných na obce a VÚC a transformovaných zdravotníckych zariadení na neziskové organizácie v celkovej výške 10 172 890 tis. Sk boli použité zdroje vo výške 4 185 000 tis. Sk. Štruktúra zdrojov použitých na oddlženie delimitovaných a transformovaných ZZ je uvedená v Tabuľke č. 11.

Tabuľka 11

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že záväzky voči Daňovému úradu boli uhradené vo výške nominálnej hodnoty pohľadávky veriteľa, záväzky voči súkromnému sektoru v rozsahu 94,09 % nominálnej hodnoty pohľadávok veriteľov a záväzky voči Sociálnej poisťovni iba v rozsahu 32,11 % nominálnej hodnoty pohľadávky veriteľa. (Špecifikácia pohľadávok z hľadiska istiny a príslušenstva nebola v dostupných materiáloch uvedená).

Zhrnutie k ČASTI II. bod 1.

I napriek oddlženiu záväzkov delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení sa dlh u týchto subjektov nepodarilo stabilizovať a už k 31. 12. 2006 bol evidovaný vo výške 2 275 mil. Sk (zdroj MZ SR). Najvyšší, až 87 % podiel vykazovali zdravotnícke zariadenia delimitované pod samosprávu VÚC, zdravotnícke zariadenia delimitované na obce vykazovali 6 % podiel a neziskové organizácie tvorili 7 % dlhu. Na základe uvedených výsledkov je evidentné, že oddlženie delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. prinieslo iba zanedbateľný efekt v podobe krátkodobého poklesu zadlženia.

Čo sa týka neziskových organizácií, MZ SR bolo k 31. 12. 2006 spoluzakladateľom 23 neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré boli transformované v rokoch 2002 až 2005. Spoločným znakom takmer všetkých týchto transformovaných zdravotníckych zariadení je veľký nepomer medzi vkladom štátu a vkladmi spoluzakladateľov, t. j. spoluzakladateľ neziskovej organizácie prostredníctvom minimálneho vkladu ovládol majetok štátu (zdroj: MZ SR). Oslabenie postavenia zakladateľa pri ochrane a nakladaní s majetkom štátu, vloženým do neziskových organizácií a tým aj oslabenie kontrolných mechanizmov, nepochybne môže mať za následok nevýhodné obchodné transakcie pri nakladaní s týmto majetkom v neprospech štátu.

Za obdobie I. štvrťroka 2006 vzniklo 5 akciových spoločností, v ktorých jediným akcionárom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR. Týmto zdravotníckym zariadeniam vytvorila vláda SR všetky podmienky k tomu, aby po transformácii na akciové spoločnosti, začali svoju činnosť bez akýchkoľvek záväzkov a vyhli sa problémom s financovaním aj v budúcnosti. Dlh zdravotníckych zariadení delimitovaných na akciové spoločnosti bol k 31.12.2006 minimálny, v percentuálnom vyjadrení predstavoval iba 0,21 % podiel na celkovom dlhu subjektov rezortu zdravotníctva (Zdroj: MZ SR).

2. Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR

Oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR bolo rozdelené do 2 etáp:

  • oddlženie ZZ vo výške ich záväzkov po lehote splatnosti k 30.09.2003 v zmysle UzV č. 1154/2003 z 2. decembra 2003, ktorým boli prostriedky vo výške 1 929 mil. Sk presunuté z prvej fázy Projektu oddlženia s cieľom urýchliť proces oddlženia;
  • oddlženie ZZ vo výške ich záväzkov k 31.12.2004 v zmysle UzV č. 258/2005 zo 6. apríla 2005.

Zdravotnícke zariadenia, ktoré boli v pôsobnosti MZ SR dosiahli k 31. 12. 2003 výšku dlhu na istine 13 460 182 tis. Sk (vrátane záväzkov za zamestnancov a iných záväzkov) a k 31. 12. 2004 výšku dlhu na istine 13 887 000 tis. Sk (vrátane záväzkov za zamestnancov a iných záväzkov).

Výška záväzkov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR (okrem výšky záväzkov za zamestnancov a iných záväzkov, ktoré neboli predmetom oddlženia) je uvedená v Tabuľke č. 12 ( zdroj MZ SR z 30.5.2007).

Tabuľka 12 - prečítajte si aj KOMENTÁR k tabuľke

Štruktúra zdrojov použitých na oddlženie záväzkov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR podľa jednotlivých rokov a veriteľov je uvedená v Tabuľke č. 13 a podľa výšky záväzkov a veriteľov je uvedená v Tabuľke č. 14.

Tabuľka 13

Tabuľka 14 - prečítajte si aj KOMENTÁR k tabuľke

Z údajov, uvedených v tabuľkových prehľadoch vyplýva, že verejné zdroje boli v rámci tejto fázy oddlženia použité na uhradenie záväzkov voči súkromnému sektoru, Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu. Medzi zdravotnými poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami malo dôjsť k vzájomnému vysporiadaniu záväzkov a pohľadávok formou nepeňažného plnenia prostredníctvom pristúpenia k záväzkom a postúpenia pohľadávok s ich následným započítaním.

Z uvedeného prehľadu ďalej vyplýva, že najnižšiu odplatu za odkúpenie pohľadávky uhradila spoločnosť Veriteľ, a.s. Sociálnej poisťovni, a to iba v rozsahu 14,25 % jej nominálnej hodnoty.

Zhrnutie k ČASTI II. bod 2.

Napriek skutočnosti, že na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR bolo v rokoch 2004 a 2005 použitých až 9 489 500 tis. Sk verejných zdrojov prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s., starý dlh týchto subjektov nebol definitívne zlikvidovaný. Nepodarilo sa stabilizovať ich finančnú situáciu, nakoľko už k 31. 12. 2006 bol dlh evidovaný kumulatívne vo výške 4,4 mld. Sk (Zdroj: MZ SR).

Stratové hospodárenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR prehĺbilo najmä odštátnenie lukratívnych, ziskových činností zdravotníckych zariadení, čo umožnila v danom období prijatá príslušná legislatíva. Delimitácia týchto zariadení bola vykonávaná za nevýhodných podmienok pre zdravotnícke zariadenia a taktiež nie je možné vylúčiť, že vykonávanie verejných súťaží bolo realizované v korupčnom prostredí.

Ďalším faktorom, ktorý nepochybne má negatívny dopad na financovanie štátnych zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR je existencia starých dlhov zdravotníckych zariadení, ktoré neboli spoločnosťou Veriteľ, a.s. vysporiadané. Následná penalizácia, súdne vymáhanie pohľadávok a výkony rozhodnutí voči zdravotníckym zariadenia zo strany dodávateľov, ktoré po nadobudnutí platnosti odčerpávajú prostriedky určené na bežnú prevádzku, zvyšujú zadlženie týchto zdravotníckych zariadení.

Ďalšie kapitoly

  1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
  2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
  3. Časť III. - zdravotné poisťovne
  4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
  5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
  6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
  7. Časť VII. - záver
  8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 526 ods. (1)
Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.