Správa pripisuje činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. nesprávne očakávania. Cieľom oddlženia nebolo zastavenie rastu dlhu, ale oddlženie delimitovaných zariadení. Na zastavenie rastu dlhu slúžili iné nástroje: vlastnícke a manažérske zmeny ako aj zmena právnej formy (prechod z mäkkých do tvrdých rozpočtových obmedzení).

Správa používa údaje o zadlženosti rezortu k 31. 12. 2006, hoci jej autori mali k dispozícii i údaje o rok aktuálnejšie. Podľa vývoja zadlženosti uvedených zdravotníckych zariadeni (LINK), dlh k 31. 12. 2007 dosahoval 2 154 mil. Sk (zdroj MZ SR), čo znamená medziročný pokles o 121 mil. Sk. Dlh nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti za rok poklesol o 8 mili. Sk (na 6 mil. Sk). V tom istom čase dlh štátnych príspevkových organizácií vzrástol o 1 407 mil. Sk. Racionalizačné opatrenia s odstupom času teda prinášajú viditeľné zlepšenie hospodárenia delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení.

Časť I. - základné údaje, zdroje financovania

Komentované časti správy sú zvýraznené takýmto podčiarknutím a podfarbením. Pre zobrazenie komentára prejdite myšou nad zvýraznenú oblasť.

1. Základné údaje o vzniku akciovej spoločnosti Veriteľ, a.s.

Spoločnosť Veriteľ, a.s. bola založená Fondom národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM SR“) dňa 18. 06. 2003 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 266/2003, Nz 39710/2003 zo dňa 23. 5. 2003. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 18. 6. 2003 a založená bola na dobu neurčitú. Peňažný vklad zakladateľa tvorilo základné imanie (ďalej aj „ZI“) spoločnosti vo výške 1 000 000,- Sk.

Spoločenskú zmluvu, ktorá definuje právomoci orgánov spoločnosti ani stanovy spoločnosti nemala pracovná skupina k dispozícii a z tohto dôvodu nemohla posúdiť činnosť predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Čo sa týka záznamov z rokovania vrcholových orgánov spoločnosti, pracovná skupina mala k dispozícii iba niektoré záznamy zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti, podľa ktorých sa dozorná rada prioritne zaoberala schvaľovaním pohľadávok určených na odkúpenie.

Vláda SR v bode C.5. uznesenia vlády SR (ďalej aj „UzV“) č. 1231 zo dňa 13. novembra 2002 súhlasila s použitím majetku FNM SR (v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) bod 7 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov) vo výške 3 435 000 tis. Sk na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú (v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov) delimitované na obce a vyššie územné celky, alebo budú (v zmysle transformačného zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) transformované na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

V bode A.2. uznesenia vlády SR č. 262 z 2. apríla 2003 (nesprístupnené verejnosti) vláda SR súhlasila s vložením majetku FNM SR vo výške 3 435 000 tis. Sk, ktoré FNM SR prevedie na účet Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej aj „MZ SR“), do akciovej spoločnosti na realizáciu Projektu oddlženia. Súčasne v bode B.3. uložila ministrovi zdravotníctva vložiť tieto mimorozpočtové zdroje do akciovej spoločnosti do 7 dní od odkúpenia akciovej spoločnosti MZ SR a v bode B.7. uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií ako i ministrovi zdravotníctva uzatvoriť s FNM SR zmluvu, na základe ktorej odkúpia od FNM SR po 50 % podiele akcií na základnom imaní akciovej spoločnosti, pričom kúpna cena bude predstavovať nominálnu hodnotu akcií. Kúpnu cenu akcií bolo potrebné splatiť v termíne do 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. V bode C.1. vláda odporučila prezidentovi prezídia FNM SR založiť a následne zaregistrovať akciovú spoločnosť, v termíne do 30 dní od schválenia Projektu oddlženia.

Oddlžovanie zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní bolo realizované na základe uznesení vlády SR spracovaných v Prílohe č. 1.

2. Zdroje financovania

 • základné imanie
 • návratné finančné výpomoci
 • dotácie

Spoločnosti Veriteľ, a.s. boli na realizáciu Projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní poskytnuté, od jej vzniku do konca roka 2005, v rámci prijatých uznesení vlády SR návratné finančné výpomoci (ďalej aj „NFV“) v celkovom objeme 7 401 000 tis. Sk a dotácie zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej aj „ŠR SR“) v celkovej výške 9 297 000 tis. Sk. Spolu s mimorozpočtovými zdrojmi vo výške 3 436 000 tis. Sk evidovala spoločnosť disponibilné zdroje v celkovom objeme 20 134 000 tis. Sk (Tabuľka č. 1).

Tabuľka 1

Zhrnutie k ČASTI I. bod. 2.

Vláda SR sa zaoberala oddlžovaním zdravotníctva od roku 2002 (UzV č. 1231/2002) a následne túto problematiku riešila v 19-tich uzneseniach vlády SR, ktorými dochádzalo k zmenám najmä účelového použitia dotácií a návratných finančných výpomocí, poskytnutých na realizáciu Projektu oddlženia. Z dôvodu realizovaných zmien sa menil pôvodný zámer oddlžovania zdravotníctva a použitie týchto verejných prostriedkov sa postupne stalo neprehľadné a netransparentné (Príloha č. 2).

2.1. Základné imanie spoločnosti Veriteľ, a.s.

Dňa 23. 07. 2003 bola medzi FNM SR a MZ SR uzatvorená zmluva o kúpe cenných papierov č. 2234/2003 a medzi FNM SR a Ministerstvom financií SR zmluva o kúpe cenných papierov č. 2235/2003, v intenciách ktorých sa FNM SR ako predávajúci zaviazal odovzdať kupujúcim (MZ SR a MF SR) po 50 % akcií na základnom imaní spoločnosti vo výške 1 000 tis. Sk.

Dňa 24. 07. 2003 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti Veriteľ, a.s. zvýšenie základného imania o 3 435 000 tis. Sk, na ktorom sa akcionári spoločnosti – MZ SR a MF SR podieľali 50%-ným podielom. Zvýšenie základného imania spoločnosti na 3 436 000 tis. Sk (Tabuľka č. 2) bolo vo Výpise z obchodného registra zapísané s účinnosťou od 10. 11. 2004 do 19. 07. 2005.

Tabuľka 2

Použitie:

Na základe rozhodnutia vlády SR mal byť majetok FNM SR vo výške 3 435 mld. Sk použitý na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, delimitovaných na obce a vyššie územné celky, alebo transformovaných na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (UzV č. 1231 z 13. novembra 2002 bod C.5 a UzV č. 262 z 2. apríla 2003 bod D.1.).

UzV č. 1154 z 2. decembra 2003 bola schválená zmena účelu vo výške 1 929 mil. Sk v nadväznosti na schválenie 2. fázy Projektu oddlženia. Uvedenou zmenou došlo k zníženiu zdrojov, ktoré mali byť použité na oddlženie delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení zo sumy 3 435 000 mil. Sk na sumu 1 506 000 mil. Sk. Zo „Správy o likvidácii spoločnosti Veriteľ, a.s. k 15.06.2006“, ktorá bola predmetom rokovania vlády SR vyplýva, že zdroje ZI boli použité iba na oddlženie záväzkov voči súkromnému sektoru, pričom oddlžené boli nielen delimitované a transformované zdravotnícke zariadenia ale aj zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR a ZP Perspektíva v konkurze.

Prehľad použitia ZI na oddlženie uvedených subjektov je uvedený v Tabuľke č. 3.

Tabuľka 3

Na základe dostupnej dokumentácie vyplýva, že zo sumy 3 435 000 tis. Sk bola na oddlženie predmetných zdravotníckych zariadení použitá suma 2 725 300 tis. Sk, nepoužitá zostala čiastka 709 700 tis. Sk.

Základné imanie spoločnosti Veriteľ, a.s., bolo postupne zvýšené o 7 401 000 tis. Sk, a to kapitalizáciou pohľadávok z návratných finančných výpomocí, na základe uznesení vlády SR č. 1001 zo dňa 27. októbra 2004, č. 1139 zo dňa 24. novembra 2004 a č. 831 zo dňa 19. októbra 2005. Návratné finančné výpomoci poskytlo MF SR spoločnosti Veriteľ, a.s. v rokoch 2003 až 2004 v celkovej výške 7 401 000 tis. Sk, ktoré táto spoločnosť následne použila na oddlženie zdravotníctva formou poskytnutia pôžičiek zdravotným poisťovniam, resp. odkúpenia pohľadávok od zdravotníckych zariadení, ako je uvedené v ČASTI I. bod 2.2. Správy. Dôvodom kapitalizácie pohľadávok z návratných finančných výpomocí bola platobná neschopnosť zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení, ktoré nemali vytvorené dostatočné finančné zdroje na splatenie svojich záväzkov voči spoločnosti Veriteľ, a.s., a následne Veriteľ, a.s. nemala finančné zdroje na splatenie návratných finančných výpomocí, ktoré jej poskytlo Ministerstvo financií SR. Postup kapitalizácie pohľadávok z návratných finančných výpomoci je uvedený v Prílohe č. 3 a prehľad o zvyšovaní základného imania z titulu kapitalizácie pohľadávok je uvedený v Tabuľke č. 4.

Tabuľka 4

Nakoľko kapitalizácia pohľadávok z návratných finančných výpomocí vo výške 2 201 000 tis. Sk a 2 880 000 tis. Sk v čase schválenia vládou SR nebola v súlade s platnou legislatívou a jej realizácia by bola v rozpore so zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, podmienila vláda SR vloženie týchto pohľadávok do základného imania spoločnosti Veriteľ a.s., až po nadobudnutí účinnosti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu, v ktorých boli ustanovenia príslušných paragrafov prispôsobené požiadavkám Projektu oddlženia.

Zhrnutie k ČASTI I. bod 2.1.

Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“), vyhlásená v Zbierke zákonov pod č. 460/1992, v čl. 2 ods. 2 vymedzila rámec konania štátnych orgánov. Podľa tohto ustanovenia štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Týmto ustanovením sú explicitne stanovené kritériá pre posúdenie správnosti a opodstatnenosti konania štátnych orgánov v nadväznosti na všeobecne akceptovanú zásadu „akostnej priority právnych noriem“. V jej zmysle platí, že sa musí prednostne uplatniť právny predpis vyššej právnej sily a že predpis neskorší v tej istej veci zásadne ruší predpis skorší.

Zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.01.1996, upravuje okrem iného aj použitie prostriedkov štátneho rozpočtu a ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, kontrolu ich dodržiavania a finančné vzťahy štátneho rozpočtu k právnickým a fyzickým osobám.

Na základe uznesení vlády boli zo štátneho rozpočtu v zmysle § 6 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 5 písm. c) a ods. 6 zák. č. 303/1995 Z.z. poskytnuté Veriteľovi a.s. v roku 2003 a 2004 návratné finančné výpomoci v celkovej sume 7 401,0 mil. Sk, účelovo určené na projekt „riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní“. Uvedené finančné prostriedky použila Veriteľ a.s., na odkupovanie pohľadávok veriteľov voči zdravotníckym zariadeniam a zdravotným poisťovniam.

Uzneseniami č. 1001/2004 zo dňa 27.10.2004, č. 1139/2004 z 24.11.2004 a 831/2005 z 19.10.2005 vláda SR schválila vloženie pohľadávok MF SR voči spoločnosti Veriteľ, a.s., vyplývajúcich z poskytnutých návratných finančných výpomocí v celkovej sume 7 401,0 mil. Sk do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s., aj napriek tomu, že táto bola založená Fondom národného majetku SR dňa 18.06.2003 so základným imaním 1 mil. Sk.

Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov poskytnutú návratnú finančnú výpomoc nemožno zmeniť na iný druh finančného vzťahu. Z uvedených dôvodov a v zmysle citovanej právnej normy poskytovanie finančného plnenia je opodstatnené iba v tých prípadoch, v ktorých je pre ich poskytovanie právnym základom zákon.

Napriek tomu vláda SR uzneseniami vlády SR č. 1001 z 27.10.2004, č. 1139 z 24.11.2004 a č. 831 z 19.10.2005 súhlasila s vložením pohľadávky v celkovej sume 7 401,0 mil. Sk z návratnej finančnej výpomoci, ako nepeňažný vklad štátu zastúpeného MF SR, do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Z uvedeného dôvodu, v kontexte s citovaným ustanovením čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, poskytnutie návratných finančných výpomocí spoločnosti Veriteľ, a.s. a ich následnou zmenou uzneseniami vlády SR „na vklad do základného imania“ zmenil sa finančný vzťah medzi poskytovateľom návratných finančných výpomocí a ich prijímateľom (právnickou osobou).

Tým, že táto možnosť zmeny z návratných finančných výpomocí na iný finančný vzťah nebola zakotvená v zákone č. 303/1995 Z.z. v čase jeho platnosti, uznesenia vlády SR nenadobudli právny základ a ich schválenie v tomto čase na uvedený účel z rozpočtových prostriedkov bolo vykonané v rozpore so zákonom.

Absencia uvedenej možnosti zmeny účelu poskytnutých návratných finančných výpomoci na vklad do základného imania v zákone, neumožňovala zmeniť vláde pôvodný finančný vzťah na nepeňažný vklad štátu do základného imania akciovej spoločnosti. Uvedené konanie bolo v rozpore s ustanovením § 6 ods. 3 a 6 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších prepisov, podľa ktorých sa rozpočtové prostriedky môžu použiť len v rozsahu a na určené účely ustanovené týmto zákonom.

Vláda SR uznesením č. 1001 z 20.10.2004 rozhodla o vložení pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci, ako nepeňažného vkladu štátu (zastúpeného MF SR, ktoré vykonáva správu tejto pohľadávky), do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s. do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a novely zákona o správe majetku štátu, ktorá v čase schválenia UzV ešte nebola NR SR schválená.

V danom prípade vláda SR v rozpore so zákonom rozhodla, že sa na daný stav bude aplikovať norma, ktorá nie je v danom čase aktuálne platná a účinná. Podľa platnej legislatívy na daný stav nie je možné aplikovať normu, ktorú príslušný orgán v rámci svojej pôsobnosti ešte len v budúcnosti schváli.

2.2. Návratné finančné výpomoci

Ministerstvo financií SR uzatvorilo so spoločnosťou Veriteľ, a.s. štyri zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív formou návratných finančných výpomocí v celkovej výške 7 401 000 tis. Sk.

Na základe predmetných zmlúv a v rámci prijatých uznesení vlády SR poskytlo MF SR spoločnosti Veriteľ, a.s. od jej vzniku do konca roka 2004 návratné finančné výpomoci v celkovom objeme 7 401 000 tis. Sk, z toho 5 200 000 tis. Sk v roku 2003 a 2 201 000 tis. Sk v roku 2004. Postup poskytnutia návratných finančných výpomoci v nadväznosti na Projekt oddlženia a príslušné uznesenia vlády je spracovaný v Prílohe č. 4 a prehľad o ich poskytnutí je uvedený v Tabuľke č. 5.

Tabuľka 5

Použitie:

Návratná finančná výpomoc bola použitá v celkovej výške 7 401 000 tis. Sk. Na základe rozhodnutia vlády SR bola pohľadávka z návratných finančných výpomoci postupne, v celkovej výške 7 401 000 tis. Sk vložená do základného imania spoločnosti Veriteľ a.s., ako je uvedené v časti 2.1. Správy. Prehľad použitia týchto finančných zdrojov poskytuje Tabuľka č. 6.

Tabuľka 6

Zhrnutie k ČASTI I. bod 2.2.

Podľa „Projektu zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní“ schváleného UzV č. 693 zo dňa 16. júla 2003 v nadväznosti na Projekt oddlženia – 1. fáza, mohol štát poskytnúť na základe zmluvy uzatvorenej medzi MF SR a Veriteľom, a.s. návratnú finančnú výpomoc do výšky 2,2 mld. Sk na riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní až po obdržaní splatenej NFV od zdravotných poisťovní, ktorá bola týmto subjektom poskytovaná od roku 1998 do roku 2001 ako nesystémový prvok v celkovej výške 4 800 mil. Sk.

K 31.12.2001 bolo z tejto sumy odpustených 1 174 mil. Sk, pričom do 30.6.2003 zdravotné poisťovne splatili iba 902 mil. Sk a nesplatená zostala čiastka 2 724 mil. Sk (Zdroj: UzV. č. 693/2003).

Návratná finančná výpomoc vo výške 2,2 mld. Sk bola poskytnutá Veriteľovi, a.s. na základe zmluvy č. 8400/2003-ŠTT a zmluvy č. 8508/2003-ŠTT (Tabuľka č. 5) i napriek tomu, že neboli splatené návratné finančné výpomoci poskytnuté na ten istý účel v predchádzajúcom období. (Pozn.: Je otázne, či výška NFV poskytnutých v rokoch 1998 až 2001 v objeme 4 800 000 tis. Sk bola konečná, nakoľko v periodiku TREND zo dňa 17.11.2005 je uvedené: „Už tri roky pred vznikom spoločnosti Veriteľ, a.s. poskytol štát nemocniciam a zdravotným poisťovniam na uhradenie svojich dlhov 12 miliárd Sk“).

Ďalej v rozpore so zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách bol formou dodatkov k zmluvám o NFV viacnásobne menený účel použitia NFV, v jednom prípade až následne po poskytnutí NFV a v rozpore s platnou legislatívou bola schvaľovaná kapitalizácia pohľadávok z poskytnutých NFV (špecifikované v Zhrnutí k ČASTI I. bod. 2.1.).

2.3. Dotácie zo štátneho rozpočtu SR

Ministerstvo financií SR uzatvorilo so spoločnosťou Veriteľ, a.s. dve zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v celkovej výške 9 297 000 tis. Sk.

Na základe predmetných zmlúv poskytlo Ministerstvo financií SR spoločnosti Veriteľ, a.s. v rámci prijatých uznesení vlády SR v roku 2004 dotácie zo ŠR v celkovom objeme 9 297 000 tis. Sk (Príloha č. 5).

Prehľad o poskytnutí a použití dotácie v jednotlivých rokoch poskytujú Tabuľky č. 7. a 8.

Tabuľka 7

Tabuľka 8

Poskytnuté dotácie v celkovej výške 9 297 000 tis. Sk použila spoločnosť Veriteľ, a.s. v celkovom objeme 9 296 500 tis. Sk. Nepoužité prostriedky vo výške 585 855 Sk odviedla poskytovateľovi MF SR v prospech účtu č. 7000120485/8180 (výpis z účtu č. 0007 0001 zo dňa 16. 01. 2006), v súlade s bodom 1 čl. 3 zmluvy č. MF/14073/2004-442 zo dňa 21.12.2004.

Zhrnutie k ČASTI I. bod 2.3.

Spoločnosť Veriteľ, a.s. neposkytovala pravidelne mesačne písomné informácie MF SR o poskytnutých finančných prostriedkoch, nebolo preukázané ich použitie, vecné plnenie účelu a realizácia formou finančných výkazov najneskôr do 20-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca tak, ako bolo zmluvne dohodnuté.

2.4. Rekapitulácia poskytnutia a použitia zdrojov na realizáciu procesu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní

Tabuľka 9

Zhrnutie k ČASTI I. bod 2.4.

Z rekapitulácie poskytnutia a použitia zdrojov na realizáciu procesu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní (Tabuľka č. 9) vyplýva, že z celkovej sumy poskytnutých zdrojov vo výške 20 134 mil. Sk použil štát prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. na oddlženie zdravotníctva finančné zdroje v celkovej výške 19 423,8 mil. Sk. Použitie zdrojov je rozpracované v ďalších častiach Správy.

Zostatok nepoužitých zdrojov bol vo výške 710,2 mil. Sk. Použitie zostatku zdrojov v uvedenej výške je rozpracované v bode 1. a 2. ČASTI VI. Správy.

Je potrebné zdôrazniť, že v projektoch oddlženia sa neuvažovalo s priamym oddlžením zdravotníckych zariadení, ktorých zriaďovateľom nie je MZ SR a sú obchodnými spoločnosťami, resp. príspevkovými organizáciami. Údaje o záväzkoch týchto zdravotníckych zariadení nemala pracovná skupina k dispozícii.

Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti iných rezortov boli oddlžené napríklad prostredníctvom Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Daňového úradu. Ide o tieto rezortné zdravotnícke zriadenia:

 1. Ministerstvo obrany SR
  1. Nemocnica Ministerstva obrany, a.s., Bratislava
  2. Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice
  3. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok (príspevková organizácia)
 2. Ministerstvo vnútra SR
  1. Nemocnica s poliklinikou MV SR Fraňa Kráľa, Bratislava
  2. Nemocnica s poliklinikou MV SR Cintorínska ul., Bratislava
 3. Ministerstvo spravodlivosti (Zbor justičnej a väzenskej stráže)
  1. Nemocnica pre obvinených, odsúdených a ústavu výkonu trestu odňatia slobody Trenčín
 4. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  1. Železničná nemocnica s poliklinikou a.s., Bratislava
  2. Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
  3. Železničná nemocnica Žilina
  4. Železničná nemocnica Zvolen.

Ďalšie kapitoly

 1. Časť I. - základné údaje, zdroje financovania
 2. Časť II. - zdravotnícke zariadenia
 3. Časť III. - zdravotné poisťovne
 4. Časť IV. - Sociálna poisťovňa
 5. Časť V. - nedostatky a nezrovnalosti
 6. Časť VI. - ukončenie činnosti s likvidáciou
 7. Časť VII. - záver
 8. Prílohy

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.