» Presspack » Otvorený list Miroslavovi Šmálovi

Otvorený list Miroslavovi Šmálovi

Otvorený list Miroslavovi Šmálovi, hovorcovi ministra financií

Vážený pán inžinier,

Vaše vzdelanie (Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity) a Vaša 6-ročná profesijná kariéra ekonomického analytika (Tatrabanka a Poštová banka) Vám poskytla cenné predpoklady pre Váš dnešný post: odbornosť a úctu k faktom.

Bolo preto pre mňa sklamaním, keď som si vypočul nepravdivé tvrdenia a neprofesionálne argumenty, ktoré ste použili včera (10.7.2008) pri odpovedi na otázky novinárov týkajúce sa činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s. Projekt Veriteľ, a.s. bol odborne náročný a komplikovaný. Rozumiem, že nie je jednoduché ho rýchlo pochopiť. Mrzí ma však, že ste tento potrebný medzikrok vynechali.

Dovoľte mi zrekapitulovať Vaše včerajšie chybné tvrdenia.

Šmál, TA3: „...niektorým súkromným zdravotníckym zariadeniam boli oddlžené nielen úroky a istina, ale dokonca aj viackrát...“

Hovorca musí vedieť sformulovať stručné odpovede, nie však na úkor pravdivosti. Tu ste na ploche 14 slov urobili hneď tri chyby, ktoré dokazujú, že procesu oddlženia cez a.s. Veriteľ očividne nerozumiete:

  1. Oddlžované boli záväzky štátnych, delimitovaných a transformovaných zdravotníckych zariadení, nie súkromných zdravotníckych zariadení. Súkromné zariadenia dlhy tvoriť nemohli. Na rozdiel od štátnych príspevkových nemocníc si to totiž nemohli (a nemôžu) dovoliť.

  2. Oddlžovaná bola LEN ISTINA, aj to so zľavou minimálne 3 %. Veritelia sa museli vzdať úrokov a príslušenstva. Jedinú výnimku tvorili tie pohľadávky, pri ktorých už existovalo právoplatné súdne rozhodnutie alebo exekučný titul. (Dávam Vám do pozornosti, že Počiatkova správa o činnosti Veriteľa na str. 15 v tabuľke 12 celkom explicitne hovorí o tom, že penále sa neoddlžovalo.)

  3. Uveďte aspoň jeden–jediný subjekt, ktorému Veriteľ zaplatil viackrát a je dnes potrebné tieto peniaze vymáhať z titulu bezdôvodného obohatenia!

Šmál, TA3: “Veľmi veľa dokladov chýba, chýba hlavne centrálny server.“

Neviem aké máte konkrétne dôkazy, že veľa dokladov chýba. Na www.veritel.sk sme umiestnili preberací protokol z 15. 6. 2006, z ktorého jasne vyplýva, že likvidátorka spoločnosti Veriteľ, a.s. odovzdala do archívu MF SR viac ako 600 balíkov dokumentácie spoločnosti Veriteľ, a.s. Len pripomínam, že súčasťou týchto balíkov sú napríklad všetky zmluvy o postúpení pohľadávok, ktoré Veriteľ, a.s. uzavrel s veriteľmi zdravotníckeho sektora, ktorí mu pohľadávky postupovali. Mohli by ste zverejniť zoznam dokladov, ktoré sú v tých prebratých balíkoch, aby bolo zrejmé, ktoré doklady údajne chýbajú?

Centrálny server nie je doklad, ktorý sa má archivovať, ale súčasť majetku spoločnosti, ktorý sa má speňažiť aby sa stal súčasťou likvidačného zostatku. V rámci likvidácie podľa §72 Obchodného zákonníka mohla likvidátorka robiť v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Keďže o kúpu tohto jedného počítača nikto nejavil záujem, tak k slovu prišla v súlade so zákonom autorizovaná spoločnosť na spracovanie elektroodpadu. Všetky údaje zo servera, ktoré mali byť archivované, boli súčasťou odovzdanej dokumentácie.

Šmál, STV: „Práve naopak, viackrát sme rokovali s týmito osobami, avšak hovorím, o žiadnej serióznej pomoci sa vôbec nedá hovoriť.“Šmál, TA3: „Práve naopak, išlo len o akési marenie.“

Túto Vašu odpoveď som vonkoncom nepochopil. Len pre Vašu informáciu, ak ju nemáte od svojho nadriadeného, Vám zopakujem našu korešpondenciu s pánom ministrom Počiatkom:

  • Dňa 6.11.2007 sme do podateľne MF SR doručili list, v ktorom ministra Počiatkovi informujeme o najzávažnejších chybách a omyloch jeho správy a žiadame ho o stretnutie, citujem: „Keďže sa týmto Vašim postupom považujeme za poškodených, chceme Vás požiadať o stretnutie k tejto problematike, na ktorom by sme si vzájomne objasnili rozpory uvedené v tejto Správe a súčasne sa dohodli na spôsobe riešenia vzniknutej situácie.“

  • Keďže minister Počiatek nereagoval, napísali sme mu druhý list, ktorý sme do podateľne MF SR doručili 11.12.2007, s ďalšou výzvou o stretnutie, pričom sme stále zostávali v presvedčení, že minister Počiatek závery svojej Správy prehodnotí a my nebudeme musieť činnosť Veriteľa, a.s. riešiť cez médiá, citujem: „Vzhľadom k tomu, že o naše stanovisko k tejto správe sa opakovane zaujímajú novinári, informovali sme ich, že sme Vás požiadali o stretnutie a preto sa zatiaľ nebudeme k správe vyjadrovať.“

  • Po tomto liste sa dňa 15.1.2008 uskutočnilo stretnutie (jedno! nie „viackrát“) za účasti ministra Počiatka, oboch štátnych tajomníkov, dvoch pracovníkov MF SR a Petra Pažitného a Janky Červenákovej. Na tomto stretnutí v prítomnosti 7 dospelých ľudí minister Počiatek s plnou vážnosťou povedal, že určí za MF SR zodpovednú osobu, ktorá bude ďalej riešiť túto problematiku a že zverejní pravdivé výsledky celého projektu vychádzajúce z reálnych faktov a podkladov.

  • Zhrnutie tohto stretnutie dostal od nás minister Počiatek v liste, ktorý bol do podateľne MF SR doručený dňa 22.1.2008. V tomto liste sme ministra upozornili, že „kompletná dokumentácia po a.s. Veriteľ sa nachádza v archíve MF SR, čo dokumentujeme fotokópiu protokolov so súpisom dokladov, ktoré likvidátorka spoločnosti odovzdala do archívu MF SR“ a zároveň sme ministrovi Počiatkovi ponúkli našu súčinnosť, citujem z nášho listu Počiatkovi „Oznámte nám prosím, kto je za Ministerstvo financií SR poverenou osobou, s ktorou môžeme danú problematiku ďalej riešiť.“

  • Po tomto liste sa nám minister Počiatek ani neozval, ani neurčil žiadnu zodpovednú osobu za MF SR, s ktorou by sme mohli činnosť Veriteľa, a.s. riešiť.

Skúste mi teda povedať, v čom konkrétne vidíte z našej strane „marenie“? Naopak, naším proaktívnym prístupom sme sa snažili, aby minister Počiatek nebol uvedený svojimi zamestnancami do omylu a nemusel sa blamovať školáckymi chybami.

Vážený pán inžinier,

Vaše neodborné a povrchné odpovede sú zrejme výsledkom nedostatočnej znalosti o procese oddlženia cez a.s. Veriteľ, a možno aj nedostatkom komunikácie medzi Vami a Vaším nadriadeným. Prispeli ste tak k dezinformácii verejnosti a nepodloženými podozreniami spochybnili bezúhonnosť slušných a čestných ľudí. To je podľa mňa v rozpore s poslaním hovorcu a dúfam, že i v rozpore s Vašimi osobnými hodnotami.

Len pripomínam, že podľa etického kódexu Asociácie hovorcov Slovenska má hovorca pri svojej práci konať vždy transparentne, čestne, korektne a slušne. Zároveň má informovať výlučne na základe overiteľných faktov.

Dovoľte mi preto vyjadriť nádej, že práve spustená webová stránka www.veritel.sk Vás zorientuje v komplikovanom a náročnom procese oddlženia cez a.s. Veriteľ. V prípade akýchkoľvek nejasností je vhodnejšie si spornú otázku vopred naštudovať, než sa k nej budete verejne vyjadrovať. V stávke nie je len Vaša odbornosť a dôveryhodnosť, ale i dobré meno ľudí, ktorí na projekte Veriteľ pracovali.

S pozdravom

Peter Pažitný
bývalý člen dozornej rady Veriteľ, a.s. v rokoch 2003 – 2005

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Urovnanie

§ 585 ods. (1)
Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.