» Uznesenia vlády » UzV č. 1137/2003

UzV č. 1137/2003

K návrhu na premenu zdravotníckych zariadení podľa zákona č. 13/2002 Z.z. transformačného zákona na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Uznesenie vlády č. 1137/2003 z 2. 12. 2003

A Vláda schvaľuje
A.1 návrh na premenu zdravotníckych zariadení podľa zákona č.13/2002 Z. z. transformačného zákona v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
A.2 použitie finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle uznesení vlády SR č. 1231/2002 a 262/2003 spoločnosti Veriteľ, a.s. na oddlžovanie zdravotníckych zariadení schválených na premenu na neziskové organizácie podľa zákona č. 13/2002 Z. z. transformačného zákona v znení neskorších predpisov vrátane Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb T. Polianka a Odborného liečebného ústavu na doliečovanie chronických ochorení Lehnice, ktoré boli schválené na premenu na neziskové organizácie uznesením vlády SR č. 929 a 9230 z 30. 9. 2003 vo výške ich nesplatených dlhov k dátumu transformácie,
B Vláda súhlasí
B.1 s premenou navrhnutých zdravotníckych zariadení na neziskové organizácie
C Vláda mení
V uznesení vlády SR č. 1231 z 13.11.2002, v uznesení vlády SR č 262 z 2.04.2003 a 1045 z 5.11.2003
C.1 bod C. 5. takto:
(C.5 pôvodný: s použitím majetku z FNM SR v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) bod 7 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 3,435 mld. Sk na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC,)
s použitím majetku Fond národného majetku SR v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) bod 7 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 3,435 mld. Sk na splatenie dlhu stredných zdravotných škôl delimitovaných na obce a vyššie územné celky podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu delimitácie a na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú do 31. decembra 2003 delimitované na obce a vyššie územné celky v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov vo výške ich dlhu k dátumu delimitácie alebo budú do 31. decembra 2003 transformované v zmysle transformačného zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie alebo budú do 31. decembra 2003 schválené uznesením vlády SR na transformáciu na neziskové organizácie podľa transformačného zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie alebo ktoré boli do 31. decembra 2002 transformované v zmysle zákona č. 13/2002 Z. z. transformačného zákona v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie
C.2 bod G.3. takto:
(G.3 pôvodný: zabezpečiť z rozpočtu FNM SR na rok 2003 sumu 3,435 mld. na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších predpisov delimitované na obce a VÚC,)
zabezpečiť z rozpočtu Fondu národného majetku SR na rok 2003 sumu 3,435 mld Sk na splatenie dlhu stredných zdravotných škôl delimitovaných na obce a vyššie územné celky podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu delimitácie a na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú do 31. decembra 2003 delimitované na obce a vyššie územné celky v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov vo výške ich dlhu k dátumu delimitácie alebo budú do 31. decembra 2003 transformované v zmysle zákona č. 13/2002 Z. z. transformačného zákona v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie alebo budú do 31. decembra 2003 schválené uznesením vlády SR na transformáciu na neziskové organizácie podľa zákona č. 13/2002 Z. z. transformačného zákona v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie alebo ktoré boli do 31. decembra 2002 transformované v zmysle transformačného zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie
D Vláda ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
D.1 realizovať transformáciu navrhnutých zdravotníckych zariadení v súlade s metodickým pokynom pre postup ústredných orgánov štátnej správy pri spracovaní návrhu transformačného projektu v procese transformácie rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové organizácie do 29. februára 2004

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Pristúpenie k záväzku

§ 533
Kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Ustanovenie § 531 ods. 4 tu platí obdobne.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.