» Uznesenia vlády » UzV č. 1045/2003

UzV č. 1045/2003

K návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 1231/2002, 262/2003, 693/2003 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 965/2003

Uznesenie vlády č. 1045/2003 z 5. 11. 2003

A Vláda súhlasí
A.1 so zmenou účelu rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia vlády č. 693/2003 spoločnosti Veriteľ, a. s. a ich použitím na oddlžovanie, posilňovanie platobnej schopnosti a uhrádzanie nesplatených dlhov zdravotných poisťovní na základe zmlúv s veriteľmi, resp. zdravotnými poisťovňami,
A.2 s použitím finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle uznesenia vlády SR č. 1231/2002 a 262/2003 spoločnosti Veriteľ, a.s. na oddlžovanie a uhrádzanie dlhov zdravotníckych zariadení, ktoré boli k 31.12.2002 transformované v zmysle transformačného zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie a na splatenie dlhu stredných zdravotných škôl delimitovaných na obce a VÚC podľa zákona 416/2001 Z. z v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu delimitácie,
B Dopĺňa UV 1231 C5, G3
B.1 (C5)s použitím majetku z FNM SR v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) bod7 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 3,435 mld. Sk („ na splatenie dlhu stredných zdravotných škôl delimitovaných na obce a VÚC podľa zákona č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu delimitácie a“) na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, alebo, ktoré boli transformované v zmysle transformácie zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie“,
odporúča prezidentovi FNM SR
(G3)zabezpečiť z rozpočtu FNM SR na rok 2003 sumu 3,435 mld. na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších predpisov delimitované na obce a VÚC, alebo, ktoré boli transformované v zmysle transformácie zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie“,
C Mení UV 693 z 16.6.2003
C.1 bod B 1 takto:
poskytnúť návratnú finančnú výpomoc spoločnosti Veriteľ, a.s. (na riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní) „na oddlžovanie, posilňovanie platobnej schopnosti a uhrádzanie nesplatených dlhov poisťovní na základe zmlúv s veriteľmi, resp. zdravotnými poisťovňami“, z kapitoly všeobecná pokladničná správa na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Veriteľ, a.s. do výšky 2,2 mld. Sk podľa §6,ods. 5, písm. c) zákona č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
C.2 bod B.3 takto:
/(A.1)projekt zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní (B.3.) zabezpečiť realizáciu projektu A.1. v podmienkach spoločnosti Veriteľ a. s./
Prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. zabezpečiť oddlžovanie, posilňovanie platobnej schopnosti a uhrádzanie nesplatených dlhov zdravotných poisťovní na základe zmlúv s veriteľmi, resp. zdravotnými poisťovňami“,
D zrušuje
D.1 uznesenie vlády SR č. 965 z 8. októbra 2003 k návrhu na zmenu znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Dohoda

§ 574 ods. (1)
Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.