» Uznesenia vlády » UzV č. 1045/2003

UzV č. 1045/2003

K návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 1231/2002, 262/2003, 693/2003 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 965/2003

Uznesenie vlády č. 1045/2003 z 5. 11. 2003

A Vláda súhlasí
A.1 so zmenou účelu rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia vlády č. 693/2003 spoločnosti Veriteľ, a. s. a ich použitím na oddlžovanie, posilňovanie platobnej schopnosti a uhrádzanie nesplatených dlhov zdravotných poisťovní na základe zmlúv s veriteľmi, resp. zdravotnými poisťovňami,
A.2 s použitím finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle uznesenia vlády SR č. 1231/2002 a 262/2003 spoločnosti Veriteľ, a.s. na oddlžovanie a uhrádzanie dlhov zdravotníckych zariadení, ktoré boli k 31.12.2002 transformované v zmysle transformačného zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie a na splatenie dlhu stredných zdravotných škôl delimitovaných na obce a VÚC podľa zákona 416/2001 Z. z v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu delimitácie,
B Dopĺňa UV 1231 C5, G3
B.1 (C5)s použitím majetku z FNM SR v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) bod7 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 3,435 mld. Sk („ na splatenie dlhu stredných zdravotných škôl delimitovaných na obce a VÚC podľa zákona č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu delimitácie a“) na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, alebo, ktoré boli transformované v zmysle transformácie zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie“,
odporúča prezidentovi FNM SR
(G3)zabezpečiť z rozpočtu FNM SR na rok 2003 sumu 3,435 mld. na splatenie dlhu zdravotníckych zariadení, ktoré budú v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších predpisov delimitované na obce a VÚC, alebo, ktoré boli transformované v zmysle transformácie zákona č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na neziskové organizácie vo výške ich nesplateného dlhu k dátumu transformácie“,
C Mení UV 693 z 16.6.2003
C.1 bod B 1 takto:
poskytnúť návratnú finančnú výpomoc spoločnosti Veriteľ, a.s. (na riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní) „na oddlžovanie, posilňovanie platobnej schopnosti a uhrádzanie nesplatených dlhov poisťovní na základe zmlúv s veriteľmi, resp. zdravotnými poisťovňami“, z kapitoly všeobecná pokladničná správa na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Veriteľ, a.s. do výšky 2,2 mld. Sk podľa §6,ods. 5, písm. c) zákona č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
C.2 bod B.3 takto:
/(A.1)projekt zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní (B.3.) zabezpečiť realizáciu projektu A.1. v podmienkach spoločnosti Veriteľ a. s./
Prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. zabezpečiť oddlžovanie, posilňovanie platobnej schopnosti a uhrádzanie nesplatených dlhov zdravotných poisťovní na základe zmlúv s veriteľmi, resp. zdravotnými poisťovňami“,
D zrušuje
D.1 uznesenie vlády SR č. 965 z 8. októbra 2003 k návrhu na zmenu znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 526 ods. (1)
Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.